Raport bieżący nr 15/2024

Tytuł raportu: Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2023 rok jednorazowych operacji o charakterze księgowym
Data: 14.03.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   15/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku z przygotowaniem sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2023 rok, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów, Spółka w dniu 14 marca 2024 roku zidentyfikowała konieczność dokonania odpisów aktualizujących:

- wartość udziałów w spółce ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. ("ENEA Wytwarzanie") w wysokości ok. 1 424 mln zł,

- wartość udziałów w spółce ENEA Ciepło sp. z o.o. ("ENEA Ciepło") w wysokości ok. 23 mln,

w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok oraz odpisów aktualizujących wartość aktywów wytwórczych spółek zależnych:

- ENEA Wytwarzanie w wysokości ok. 1 570 mln zł,

- ENEA Elektrownia Połaniec S.A. w wysokości ok. 742 mln zł,

- ENEA Ciepło w wysokości ok. 89 mln zł,

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za 2023 rok.

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2023 z dnia 13 września 2023 roku, Emitent informuje, że oszacował wartość godziwą rzeczowych aktywów trwałych w segmencie wydobycie oraz wartość posiadanego pakietu akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. ("LWB") na poziomie 1 409 mln zł, co skutkuje koniecznością dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji spółki LWB w wysokości ok. 77 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok oraz ujęcia dodatkowego odpisu aktualizującego wartości rzeczowych aktywów trwałych w segmencie wydobycie w kwocie ok. 483 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK ENEA za 2023 rok.

Powyższe zdarzenia wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 1 524 mln zł.

Powyższe zdarzenia wpłyną na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ENEA poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 2 884 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego GK ENEA o ok. 2 336 mln zł. Zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy.

Emitent informuje również, że zidentyfikowana została konieczność zwiększenia rezerwy z tytułu umów rodzących obciążenia w segmencie obrotu o ok. 624 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok i o ok. 154 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK ENEA za 2023 rok. Zwiększenie rezerwy ma na celu odzwierciedlenie wpływu spodziewanych, przyszłych strat ponoszonych w związku z realizacją umów kompleksowych zawartych z prosumentami, których mikroinstalacje zostały przyłączone do sieci w terminie do 31 marca 2022 roku.

Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok 2023 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA i zysku przed opodatkowaniem o ok. 624 mln zł oraz zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 506 mln zł.

Powyższe zdarzenie wpłynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ENEA za rok 2023 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA i zysku przed opodatkowaniem o ok. 154 mln zł oraz zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 125 mln zł.

Łącznie wszystkie powyższe zdarzenia wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok 2023 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 624 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 2 148 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 2 030 mln zł oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ENEA za rok 2023 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 154 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 3 038 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 2 461 mln zł.

Spółka informuje, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczna ich wielkość zostanie przedstawiona w raportach okresowych Spółki i GK ENEA za 2023 rok.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego).

źródło: biznes.pap.pl