Raport bieżący nr 11/2024

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu ENEA S.A.
Data: 02.02.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   11/2024

Zmiany w składzie Zarządu ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. (,,Spółka") informuje, iż 2 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwały w przedmiocie odwołania Prezesa Zarządu ENEA S.A. - Pana Pawła Majewskiego, Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych - Pana Jakuba Kowaleczko oraz Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych - Pana Dariusza Szymczaka.

Uchwały wchodzą w życie z chwilą ich podjęcia.

Przyczyny odwołania nie zostały podane.

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie delegowania z dniem 02.02.2024 r. Pani Moniki Stareckiej, Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A., do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENEA S.A., nie dłużej jednak niż na okres trzech miesięcy licząc od dnia delegowania.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Monika Starecka nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pani Monika Starecka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys Pani Moniki Stareckiej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

źródło: biznes.pap.pl