Raport bieżący nr 3/2024

Tytuł raportu: Podpisanie umowy finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Data: 25.01.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   3/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku z zawarciem w dniu 25 stycznia 2024 r. pomiędzy Spółką a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ("EBI") umowy długoterminowego kredytu inwestycyjnego do kwoty 1 000 000 000 zł, w okresie ostatnich dwunastu miesięcy łączna wartość nominalna umów finansowania zawartych z EBI osiągnęła kwotę 2 000 000 000 zł (,,Umowy").

Środki udostępniane w ramach Umów zostaną przeznaczone na realizację zadań polegających na finansowaniu i refinansowaniu nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta ponoszonych w celu realizacji programu inwestycyjnego związanego z rozwojem i modernizacją infrastruktury sieci dystrybucyjnej oraz jej integracją z odnawialnymi źródłami energii w latach 2023-2025.

Umowy przewidują zaciąganie finansowania w walucie PLN lub EUR, a oprocentowanie danej transzy będzie obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową odpowiednią dla danego okresu odsetkowego i danej waluty, powiększoną o marżę lub stałą stopę procentową. Okres dostępności środków wynosi 24 miesięcy od dnia zawarcia Umów, a ostateczna data spłaty będzie przypadać w terminie do 18 lat od dnia wykorzystania ostatniej transzy. Finansowanie nie jest zabezpieczone.

źródło: biznes.pap.pl