Raport bieżący nr 1/2024

Tytuł raportu: Zmiana projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data: 18.01.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   1/2024

Zmiana projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2023 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 30 stycznia 2024 roku, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o zmianie projektu uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 stycznia 2024 roku ("NWZ") w sprawie wyrażenia zgody w trybie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych na dochodzenie przez Emitenta roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru przeciwko członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta, którzy w latach 2018-2019 podejmowali w imieniu Spółki decyzje związane z inwestycją Spółki w blok energetyczny Ostrołęka C ("Uchwała").

Zmiana projektu Uchwały ma na celu rozszerzenie katalogu ubezpieczycieli, wobec których Spółka dochodzi roszczeń w ramach zawartych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków organów Emitenta, jak również wyrażenie następczej zgody na wytoczenie przez Spółkę powództwa przeciwko tym podmiotom. Zmieniony projekt Uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania NWZ opublikowane w raporcie bieżącym nr 44/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku, wraz z załączonymi dokumentami, pozostają bez zmian.

źródło: biznes.pap.pl