Raport bieżący nr 44/2023

Tytuł raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 30 stycznia 2024 roku
Data: 28.12.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   44/2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 30 stycznia 2024 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych i § 29 ust. 1 oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 400 § 1 oraz 402¹ § 1 i 402² Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 30.01.2024 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Hotelu Mercure Warszawa Centrum, sala konferencyjna Ballada, I piętro, przy ul. Złotej 48/54 w Warszawie, kod pocztowy 00-120.

Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbędzie się w dniu 30.01.2024 roku oraz wykaz proponowanych zmian w Statucie w związku z punktem 5 i 6 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w planowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. znajduje się projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody w trybie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych na dochodzenie przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru przeciwko ówczesnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, którzy w latach 2018-2019 podejmowali w imieniu Spółki decyzje związane z inwestycją Spółki w blok energetyczny Ostrołęka C. Spółka wskazuje, że dochodzenie ww. roszczeń stanowi realizację rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli ("NIK") zawartej w wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 29 czerwca 2021 r. pt. "I/21/001/KST - Wykonywanie zadań przez Energa S.A. i ENEA S.A. w procesie inwestycji w blok energetyczny Ostrołęka C" (dostępnym na stronie internetowej: https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kst~i_21_001_202202091559361644418776~id1~01,typ,kj.pdf ).

Projekt ww. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. obejmuje również następczą zgodę w trybie art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych na wytoczenie przez Spółkę w dniu 28 grudnia 2023 r. powództwa p-ko ówczesnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, jak również przeciwko ubezpieczycielowi (stosownie do Umowy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółki). W ramach ww. powództwa Spółka dochodzi roszczeń w łącznej wysokości 656.165.462,00 zł.

źródło: biznes.pap.pl