Raport bieżący nr 43/2023

Tytuł raportu: Informacja w sprawie ogłoszonych przez PSE wstępnych wyników aukcji rynku mocy na 2028 rok
Data: 18.12.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   43/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2023, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że 18 grudnia 2023 roku Spółka powzięła informację o wstępnych wynikach aukcji głównej rynku mocy na 2028 rok podanych do publicznej wiadomości przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., w tym o cenie zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 244,90 PLN/kW/rok.

Mając powyższe na uwadze, Spółka szacuje, iż przychody Grupy Kapitałowej ENEA z rynku mocy mogą wynosić średniorocznie dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok) i zakontraktowanych 1 216,936 MW - ok. 298 mln PLN. Natomiast wszystkie szacowane przychody Grupy Kapitałowej ENEA na 2028 rok z rynku mocy, uwzgledniające wcześniej zakontraktowane obowiązki mocowe wyniosą ok. 518 mln PLN.

Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w przypadku gdy ostateczne wyniki aukcji mocy będą istotnie różniły się od zaprezentowanych wstępnych wyników, Spółka przekaże stosowną aktualizację w trybie raportu bieżącego.

źródło: biznes.pap.pl