Raport bieżący nr 40/2023

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za okres I - III kwartał 2023 roku
Data: 17.11.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   40/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 17 listopada 2023 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za okres I - III kwartał 2023 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za okres I - III kwartał 2023 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 35 903 mln zł,

- EBITDA: 3 440 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 776 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 662 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 558 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 2 098 mln zł,

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: 0,48.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 674 mln zł,

- Wytwarzanie: 1 740 mln zł,

- Dystrybucja: 1 309 mln zł,

- Obrót: -67 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 4,6 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 16,0 TWh, w tym 1,6 TWh z OZE,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 14,9 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 17,0 TWh.

GK ENEA z tytułu stosowania rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi zgodnie z zapisami Ustawy z 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz tytułem stosowania ceny maksymalnej zgodnie z zapisami Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku rozpoznała w okresie I - III kwartał 2023 roku przychody z tytułu rekompensat w łącznej wysokości 3 010 mln zł, a w III kwartale 2023 roku w łącznej wysokości 895 mln zł.

Spółki GK ENEA są objęte obowiązkiem przekazywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny na mocy art. 21 Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku - jako wytwórcy energii elektrycznej oraz jako przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną. W okresie I - III kwartał 2023 roku GK ENEA rozpoznała koszt z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kwocie 2 203 mln zł, a za III kwartał 2023 roku w kwocie 621 mln zł.

Wynik EBITDA osiągnięty przez GK ENEA w okresie I - III kwartał 2023 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do okresu I - III kwartał 2022 roku):

W Obszarze Wydobycie niższy wynik EBITDA wynika głównie ze spadku wolumenu sprzedaży węgla oraz wzrostu kosztów działalności operacyjnej (wzrost jednostkowego kosztu wydobycia). Pomimo spadku wolumenu wydobycia i sprzedaży surowca, odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży węgla, z uwagi na zrealizowaną wyższą cenę sprzedaży.

W Obszarze Wytwarzanie odnotowano wzrost wyniku EBITDA w Segmencie Elektrowni Systemowych (głównie efekt niższej bazy analogicznego okresu roku ubiegłego (wpływ utworzonej w I-III kw. 2022 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia) oraz wzrost jednostkowej marży na wytwarzaniu, marży na odkupie i na Rynku Bilansującym, przy jednoczesnym wystąpieniu nowej pozycji kosztowej tj. kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) oraz w Segmencie OZE (głównie efekt niższej bazy analogicznego okresu roku ubiegłego (wpływ utworzonej w I-III kw. 2022 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia) oraz wyższych cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście kosztów biomasy oraz wystąpieniu kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny). Jednocześnie, odnotowano spadek wyniku EBITDA w Segmencie Ciepło (głównie spadek marży jednostkowej na cieple, wzrost kosztów stałych oraz wystąpienie kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny).

W Obszarze Dystrybucja wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zrealizowanej wyższej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych.

W Obszarze Obrót niższy wynik EBITDA wynika głównie ze spadku marżowości na rynku detalicznym. Jednocześnie, rozpoznano przychody z tytułu rekompensat, odnotowano wykorzystanie rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz niższe rezerwy na przewidywane straty i potencjalne roszczenia.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za III kwartał 2023 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 11 881 mln zł,

- EBITDA: 1 124 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 899 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 716 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 703 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 897 mln zł,

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: 0,48.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 151 mln zł,

- Wytwarzanie: 673 mln zł,

- Dystrybucja: 450 mln zł,

- Obrót: -138 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 1,3 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 5,4 TWh, w tym 0,6 TWh z OZE,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 4,8 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,4 TWh.

Wstępne wyniki uwzględniają rezerwę w związku z wprowadzeniem mechanizmu obniżenia należności gospodarstw domowych wobec przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną za 2023 rok w wysokości ok. 264 mln zł, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2023 z dnia 20 października 2023 roku.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za I - III kwartał 2023 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 14 796 mln zł,

- EBITDA: -308 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 259 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 289 mln zł.

Spółka informuje, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym GK ENEA za III kwartał 2023 roku, którego publikację zaplanowano na 22 listopada 2023 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik dług netto / EBITDA to (kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe długo- i krótkoterminowe + zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długo- i krótkoterminowe + zobowiązania finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty - aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - dłużne aktywa finansowe wycenione w zamortyzowanym koszcie długo- i krótkoterminowe - inne inwestycje krótkoterminowe) / EBITDA LTM. Termin EBITDA LTM definiowany jest jako EBITDA z ostatnich 12 miesięcy.

Powyższe definicje oraz metodologia ich obliczania jest taka sama, jak definicje oraz metodologie obliczania tych wskaźników w raportach okresowych Emitenta. Powyższe definicje są również ujęte w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).

źródło: biznes.pap.pl