Raport bieżący nr 39/2023

Tytuł raportu: Informacja o zamiarze ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2023 roku jednorazowej operacji o charakterze księgowym
Data: 20.10.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   39/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku z upływem w dniu 20 października 2023 roku terminu na udzielenie przez właściwy organ interpretacji przepisów prawnych dotyczących tzw. systemu rekompensat, o którą zwróciła się Spółka, wobec braku wydania przedmiotowej interpretacji, Emitent zakończył w tym samym dniu analizy prawne związane z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną ("Rozporządzenie MKiS"). Rozporządzenie MKiS wprowadza mechanizm obniżenia należności gospodarstw domowych wobec przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną za 2023 rok.

Brak wydania interpretacji potwierdzającej możliwość objęcia przez tzw. system rekompensat, o którym mowa w ustawie z 7 października 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz w ustawie z dnia z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, przychodów utraconych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MKiS skutkuje koniecznością zawiązania rezerwy.

Wysokość rezerwy w kwocie ok. 264 mln zł ustalona została w oparciu o dane szacunkowe, dla sporządzenia których przyjęto założenie, że każdy punkt poboru energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, którego rozliczenie obejmie rok 2023 spełni jeden z warunków określonych w rozporządzeniu i w związku z tym otrzyma obniżenie kwoty swoich zobowiązań.

Spółka zwraca uwagę, że oszacowany wpływ Rozporządzenia MKiS obarczony jest ryzykiem niepewności danych. Końcowy precyzyjny wymiar wpływu Rozporządzenia MKiS uzależniony będzie od ostatecznej liczby klientów objętych mechanizmem obniżenia zobowiązań gospodarstw domowych.

Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 264 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 264 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego Emitenta o ok. 213,8 mln zł.

Powyższe zdarzenie wpłynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 264 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 264 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego GK ENEA o ok. 213,8 mln zł.

Emitent zwraca jednocześnie uwagę, że rezerwa oszacowana została przy braku rozstrzygnięcia prawnego dotyczącego systemu rekompensat w oparciu o założenie, że nie będzie mieć on zastosowania do przychodów utraconych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MKiS. Ewentualne inne późniejsze rozstrzygnięcie w tym zakresie może mieć istotny wpływ na wysokość oszacowanych skutków wejścia w życie Rozporządzenia MKiS.

Spółka informuje, że ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w raporcie okresowym GK ENEA za III kwartał 2023 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego).

źródło: biznes.pap.pl