Raport bieżący nr 38/2023

Tytuł raportu: Informacja o zamiarze ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2023 roku jednorazowej operacji o charakterze księgowym
Data: 13.09.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   38/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku z przygotowaniem sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za I półrocze 2023 roku i zakończeniem w dniu 13 września 2023 roku analiz raportu z oszacowania wartości rynkowej akcji Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. ("LWB") otrzymanego w dniu 11 września 2023 roku w związku z prowadzonym procesem negocjacji dotyczących akcji LWB zidentyfikowana została konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartości rzeczowych aktywów trwałych w segmencie wydobycie.

Powyższe zdarzenie nie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A.

Powyższe zdarzenie wpłynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 749 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego GK ENEA o ok. 607 mln zł, jednocześnie przedmiotowa operacja księgowa wpłynie na zmniejszenie rzeczowych aktywów trwałych segmentu wydobycie z kwoty ok. 3 383 mln zł do kwoty ok. 2 634 mln zł.

Zdarzenie ma charakter niegotówkowy i nie ma wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy.

Spółka informuje, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym GK ENEA za I półrocze 2023 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego).

źródło: biznes.pap.pl