Raport bieżący nr 37/2023

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2023 roku
Data: 29.08.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   37/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 29 sierpnia 2023 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za I półrocze 2023 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za I półrocze 2023 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 24 022 mln zł,

- EBITDA: 2 316 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 625 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 552 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 462 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 1 202 mln zł,

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: 1,71.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 523 mln zł,

- Wytwarzanie: 1 067 mln zł,

- Dystrybucja: 859 mln zł,

- Obrót: 71 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 3,3 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 10,5 TWh, w tym 1,1 TWh z OZE,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 10,1 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 11,6 TWh.

GK ENEA z tytułu stosowania rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi zgodnie z zapisami Ustawy z 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz tytułem stosowania ceny maksymalnej zgodnie z zapisami Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku rozpoznała w I półroczu 2023 roku przychody z tytułu rekompensat w łącznej wysokości 2 115 mln zł, a w II kwartale 2023 roku w łącznej wysokości 894 mln zł.

Spółki GK ENEA są objęte obowiązkiem przekazywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny na mocy art. 21 Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku - jako wytwórcy energii elektrycznej oraz jako przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną. Za I półrocze 2023 roku GK ENEA rozpoznała koszt z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kwocie 1 582 mln zł, a za II kwartał 2023 roku w kwocie 647 mln zł.

Wynik EBITDA osiągnięty przez GK ENEA w I półroczu 2023 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do I półrocza 2022 roku):

W Obszarze Wydobycie niższy wynik EBITDA wynika głównie ze spadku wolumenu sprzedaży węgla oraz wzrostu kosztów działalności operacyjnej (wzrost jednostkowego kosztu wydobycia). Pomimo spadku wolumenu wydobycia i sprzedaży surowca, odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży węgla, z uwagi na zrealizowaną wyższą cenę sprzedaży.

W Obszarze Wytwarzanie odnotowano wzrost wyniku EBITDA w Segmencie OZE (głównie efekt niższej bazy analogicznego okresu roku ubiegłego (wpływ utworzonej w I pół. 2022 roku rezerwy na umowy rodzące obciążenia) oraz wyższych cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście kosztów biomasy oraz wystąpieniu kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) oraz w Segmencie Elektrowni Systemowych (głównie efekt niższej bazy analogicznego okresu roku ubiegłego (wpływ utworzonej w I pół. 2022 roku rezerwy na umowy rodzące obciążenia) oraz wzrost jednostkowej marży na wytwarzaniu, marży na odkupie i na Rynku Bilansującym, przy jednoczesnym wystąpieniu nowej pozycji kosztowej tj. kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny). Jednocześnie, odnotowano spadek wyniku EBITDA w Segmencie Ciepło (głównie wzrost kosztów stałych oraz wystąpienie kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny).

W Obszarze Dystrybucja wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zrealizowanej wyższej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych.

W Obszarze Obrót wyższy wynik EBITDA wynika głównie z wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz niższych rezerw na przewidywane straty i potencjalne roszczenia. Jednocześnie, pomimo rozpoznania przychodów z tytułu rekompensat, odnotowano spadek marżowości na rynku detalicznym.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za II kwartał 2023 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 11 491 mln zł,

- EBITDA: 1 272 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 262 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 301 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 260 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 650 mln zł,

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: 1,71.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 234 mln zł,

- Wytwarzanie: 577 mln zł,

- Dystrybucja: 433 mln zł,

- Obrót: 71 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 1,6 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 5,2 TWh, w tym 0,5 TWh z OZE,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 4,9 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,5 TWh.

W dniu 29 sierpnia 2023 roku Zarząd Spółki zidentyfikował konieczność dokonania odwrócenia odpisu aktualizującego wartość udziałów w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w wysokości ok. 519 mln zł oraz dokonania odpisu aktualizującego wartość udziałów w ENEA Elektrownia Połaniec S.A. w wysokości ok. 636 mln zł.

Powyższe zdarzenia wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 117 mln zł.

Powyższe zdarzenia nie wpływają na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ENEA. Mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za I półrocze 2023 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 10 202 mln zł,

- EBITDA: -78 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 422 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 418 mln zł.

Spółka informuje, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym GK ENEA za I półrocze 2023 roku, którego publikację zaplanowano na 13 września 2023 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik dług netto / EBITDA to (kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe długo- i krótkoterminowe + zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długo- i krótkoterminowe + zobowiązania finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty - aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - dłużne aktywa finansowe wycenione w zamortyzowanym koszcie długo- i krótkoterminowe - inne inwestycje krótkoterminowe) / EBITDA LTM. Termin EBITDA LTM definiowany jest jako EBITDA z ostatnich 12 miesięcy.

Powyższe definicje oraz metodologia ich obliczania jest taka sama, jak definicje oraz metodologie obliczania tych wskaźników w raportach okresowych Emitenta. Powyższe definicje są również ujęte w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).

źródło: biznes.pap.pl