Raport bieżący nr 36/2023

Tytuł raportu: Otrzymanie oferty nabycia akcji spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Data: 21.08.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   36/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2022 z 18 czerwca 2022 r. dotyczącego podpisania listu intencyjnego w sprawie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. ("LWB"), Zarząd ENEA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż 21 sierpnia 2023 r. otrzymał od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych ofertę nabycia pakietu 21 962 189 akcji LWB należących do ENEA S.A. z zastosowaniem ceny w kwocie 45 złotych za jedną akcję ("Oferta").

Zgodnie z otrzymaną Ofertą, nabycie przedmiotowego pakietu akcji nastąpi w oparciu o art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, bez wezwania na podstawie art. 75 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Cena za pakiet akcji LWB stanowiący własność ENEA S.A. zostanie uregulowana w formie skarbowych papierów wartościowych przekazanych za pośrednictwem Funduszu Reprywatyzacji.

Jednocześnie w treści Oferty Minister Aktywów Państwowych poinformował, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK"), potwierdził, iż nie istnieje obowiązek zgłoszenia i uzyskania zgody Prezesa UOKiK na przeprowadzenie transakcji, a także że Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła stanowisko Ministerstwa Aktywów Państwowych, iż taka transakcja jest zgodna z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Emitent zapozna się z otrzymaną Ofertą, a jej ewentualna akceptacja będzie uzależniona od pozyskania przez Spółkę niezbędnych zgód korporacyjnych.

źródło: biznes.pap.pl