Raport bieżący nr 31/2023

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. nowego Członka Zarządu ENEA S.A.
Data: 17.07.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   31/2023

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2023, Zarząd ENEA S.A. przekazuje poniżej uzupełnienie informacji nt. Pana Jakuba Kowaleczko, powołanego w skład Zarządu ENEA S.A. na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem następnym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jakub Kowaleczko nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Jakub Kowaleczko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

źródło: biznes.pap.pl