Raport bieżący nr 21/2023

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I kwartał 2023 roku
Data: 09.05.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   21/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 9 maja 2023 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za I kwartał 2023 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za I kwartał 2023 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 12 531 mln zł,

- EBITDA: 1 044 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 363 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 251 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 202 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 551 mln zł,

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: 2,83.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 289,5 mln zł,

- Wytwarzanie: 490,3 mln zł,

- Dystrybucja: 426,5 mln zł,

- Obrót: 0,4 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 1,6 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 5,3 TWh, w tym 0,6 TWh z OZE,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,2 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 6,0 TWh.

Wynik EBITDA osiągnięty przez GK ENEA w I kwartale 2023 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do I kwartału 2022 roku):

W Obszarze Wydobycie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze wzrostu przychodów ze sprzedaży węgla (spadek wolumenu wydobycia i sprzedaży węgla skompensowany wyższą ceną sprzedaży) przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej (wzrost jednostkowego kosztu wydobycia).

W Obszarze Wytwarzanie odnotowano spadek wyniku EBITDA głównie w Segmencie Elektrowni Systemowych (w efekcie wystąpienia nowej pozycji kosztowej tj. kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, przy jednoczesnym wzroście jednostkowej marży na wytwarzaniu, marży na obrocie i na Rynku Bilansującym). Jednocześnie, odnotowano wzrost wyniku EBITDA w Segmencie OZE (głównie wyższa cena energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście kosztów biomasy oraz wystąpieniu kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny).

W Obszarze Dystrybucja wyższy wynik EBITDA wynika głównie z zrealizowanej wyższej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych.

W Obszarze Obrót wyższy wynik EBITDA wynika głównie z wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz wyższego wyniku z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie, pomimo rozpoznania przychodów z tytułu rekompensat, odnotowano spadek marżowości na rynku detalicznym.

GK ENEA z tytułu stosowania rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi zgodnie z zapisami Ustawy z 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz tytułem stosowania ceny maksymalnej zgodnie z zapisami Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku rozpoznała w I kwartale 2023 roku przychody z tytułu rekompensat w łącznej wysokości 1 221 mln zł.

Spółki GK ENEA są objęte obowiązkiem przekazywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny na mocy art. 21 Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku - jako wytwórcy energii elektrycznej oraz jako przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną. Za I kwartał 2023 roku GK ENEA rozpoznała koszt z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kwocie 935 mln zł.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za I kwartał 2023 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 5 548 mln zł,

- EBITDA: -57 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 7 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 9 mln zł.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym GK ENEA za I kwartał 2023 roku, którego publikację zaplanowano na 24 maja 2023 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik dług netto / EBITDA to (kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe długo- i krótkoterminowe + zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długo- i krótkoterminowe + zobowiązania finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty - aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - dłużne aktywa finansowe wycenione w zamortyzowanym koszcie długo- i krótkoterminowe - inne inwestycje krótkoterminowe) / EBITDA LTM. Termin EBITDA LTM definiowany jest jako EBITDA z ostatnich 12 miesięcy.

Powyższe definicje oraz metodologia ich obliczania jest taka sama, jak definicje oraz metodologie obliczania tych wskaźników w raportach okresowych Emitenta. Powyższe definicje są również ujęte w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).

źródło: biznes.pap.pl