Raport bieżący nr 19/2023

Tytuł raportu: Zmiana perspektywy i potwierdzenie oceny ratingowej ENEA S.A. przez Fitch Ratings
Data: 18.04.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   19/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w wydanym dnia 18 kwietnia 2023 r. komunikacie agencja ratingowa Fitch Ratings ("Agencja") zmieniła perspektywę ratingu Spółki na stabilną z negatywnej oraz potwierdziła długoterminowe ratingi Spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB".

Pełna treść komunikatu w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej Agencji:

https://www.fitchratings.com/site/pr/10232150

Zmiana perspektywy wynika z lepszych niż oczekiwane wyników finansowych w 2022 r. oraz w zaktualizowanej prognozie na lata 2023-2026, co skutkuje ustabilizowaniem dźwigni finansowej poniżej maksymalnego poziomu dopuszczalnego dla obecnego ratingu. Stabilizacja perspektywy jest również związana z poprawą sytuacji płynnościowej. Po pozyskaniu w styczniu 2023 r. kredytu konsorcjalnego do kwoty 2,5 mld zł Spółka ma dostęp do finansowania zapewniającego pokrycie przewidywanych negatywnych wolnych przepływów pieniężnych oraz zapadalności długu w ciągu następnych 12 miesięcy.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla zintegrowany profil biznesowy Spółki, obejmujący dużą flotę wytwórczą oraz dystrybucję energii elektrycznej. Ratingi wspiera wysoki udział w wyniku EBITDA działalności regulowanej w postaci dystrybucji energii elektrycznej oraz quasi-regulowanej w postaci wpływów z rynku mocy. Agencja uważa, że planowana przez Spółkę sprzedaż węglowych aktywów wytwórczych oraz kopalni do Skarbu Państwa jest pozytywnym czynnikiem dla profilu biznesowego oraz możliwości zwiększenia maksymalnego poziomu dźwigni finansowej dla obecnego ratingu.

Zgodnie z objaśnieniami opublikowanymi na stronie internetowej Agencji (https://www.fitchratings.com/products/rating-definitions), rating na poziomie "BBB" oznacza, że oczekiwania co do ryzyka niewypłacalności są niskie, a zdolność do spłaty zobowiązań finansowych jest uważana za odpowiednią, jednakże niekorzystne warunki biznesowe lub gospodarcze mogą prawdopodobnie tę zdolność osłabić.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Powyższa definicja oraz metodologia jego obliczania jest taka sama, jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).

źródło: biznes.pap.pl