Raport bieżący nr 12/2023

Tytuł raportu: Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2022 rok jednorazowych operacji o charakterze księgowym
Data: 02.03.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   12/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku z przygotowywaniem sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2022 rok ("Sprawozdania finansowe"), w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów, Spółka w dniu 2 marca 2023 roku zidentyfikowała konieczność dokonania odwrócenia odpisu aktualizującego wartość udziałów w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w wysokości ok. 1 020 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym ENEA S.A. za 2022 rok.

Emitent informował o ww. odpisie aktualizującym w raporcie bieżącym nr 7/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku oraz w raportach okresowych za 2020 rok.

Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. poprzez zwiększenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 1 020 mln zł.

Powyższe zdarzenie nie wpłynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA.

Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy i nie ma wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 73/2022 z dnia 17 grudnia 2022 roku dotyczącego wpływu zatwierdzenia przez Prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G ("Taryfa"), Spółka informuje, że złożyła wniosek do Prezesa URE o zmianę wysokości Taryfy zatwierdzonej dnia 17 grudnia 2022 roku i oczekuje na podjęcie decyzji w tej sprawie. Ponadto, w toku przygotowywania Sprawozdań finansowych, Emitent dokonał oceny wpływu wysokości zatwierdzonej Taryfy na swoją działalność w związku z aktualną sytuacją na rynku energii elektrycznej. Emitent ocenia, że Taryfa nie pokrywa w pełni szacowanych przez Spółkę kosztów zakupu energii elektrycznej i w dniu 2 marca 2023 roku zidentyfikował konieczność zawiązania rezerwy w segmencie obrotu w wysokości ok. 368 mln zł.

Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 368 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 368 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 298 mln zł.

Wszystkie powyższe zdarzenia wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. poprzez zwiększenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 652 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 722 mln zł oraz zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 368 mln zł, a także na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 368 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 298 mln zł oraz zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 368 mln zł.

Spółka informuje, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczna ich wielkość zostanie zaprezentowana w raportach okresowych Spółki i Grupy Kapitałowej ENEA za 2022 rok.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama, jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).

źródło: biznes.pap.pl