Raport bieżący nr 76/2022

Tytuł raportu: Podpisanie porozumień dotyczących ugodowego załatwienia sporów związanych z umowami sprzedaży praw majątkowych
Data: 20.12.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   76/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2016 i 53/2022 związanych z wypowiedzeniem umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (tzw. zielonych certyfikatów) oraz informacji przekazanych w tym zakresie w raportach okresowych, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż 20 grudnia 2022 roku Emitent podpisał z właściwymi stronami przedmiotowych umów sprzedaży praw majątkowych, będącymi spółkami z Grupy Kapitałowej PGE, porozumienia dotyczące ugodowego załatwienia zaistniałych na ich tle sporów ("Porozumienia").

Zgodnie z zawartymi Porozumieniami Emitent zobowiązał się do zawarcia ugód sądowych, na podstawie których zawisłe spory sądowe zostaną zakończone za zapłatą na rzecz PGE Energia Odnawialna S.A. ("PGE EO") oraz PGE Energia Ciepła S.A. (łącznie jako "Spółki PGE") należności w łącznej wysokości około 262,8 mln zł. Jej płatność nastąpi w uzgodnionych przez właściwe strony ratach w okresie do końca kwietnia 2023 roku.

Kwota ugody, jaka zgodnie z Porozumieniami ma być płatna na rzecz Spółek PGE jest ujęta, w szczególności w kwocie rezerw na inne zgłoszone roszczenia, o których Emitent informował w raporcie okresowym za III kwartał 2022 roku.

Zapłata ww. kwoty wyczerpywać będzie wszelkie roszczenia Spółek PGE wobec ENEA S.A. wynikające w ww. umów sprzedaży praw majątkowych.

W celu zakończenia sporów sądowych wynikających z ww. umów sprzedaży praw majątkowych strony zobowiązały się zawrzeć ugody sądowe uwzględniające warunki określone w Porozumieniach, przy czym intencją Emitenta jest poinformowanie w trybie kolejnego raportu bieżącego wyłącznie o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających podpisanie ugód sądowych ze Spółkami PGE.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że zgodnie z treścią porozumienia zawartego z PGE EO, jego istotnym postanowieniem jest zobowiązanie stron do zawarcia transakcji sprzedaży na rzecz Emitenta praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej za łączną cenę około 24,6 mln zł. Transakcja podlega wykonaniu w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A. poprzez realizację transakcji pozasesyjnej nierozliczanej. Zapłata przez Emitenta na rzecz PGE EO ceny z tytułu sprzedaży praw majątkowych w ustalonym przez strony terminie, zgodnie z postanowieniami porozumienia, warunkuje zawarcie ugód sądowych.

źródło: biznes.pap.pl