Raport bieżący nr 73/2022

Tytuł raportu: Informacja nt. zatwierdzenia przez Prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G
Data: 17.12.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   73/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż 17 grudnia 2022 roku powziął informację, o zatwierdzeniu tego samego dnia, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G na okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku ("Taryfa").

Prezes URE zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla ENEA S.A., na poziomie średnio 1 050,58 zł za MWh, po uprzedniej korekcie in minus wysokości Taryfy określonej w pierwszym złożonym przez Emitenta wniosku w tej sprawie, wprowadzonej w odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE.

Zatwierdzona Taryfa jest wyższa w porównaniu do analogicznej taryfy obowiązującej w roku 2022, jednak jej wysokość nie pokrywa w pełni szacowanych przez Spółkę, na podstawie już zawartych kontraktów oraz wyceny otwartej pozycji, uzasadnionych kosztów zakupu energii elektrycznej. W związku z powyższym Emitent dokonał oceny wpływu wysokości zatwierdzonej Taryfy na swoją działalność i zidentyfikował w segmencie obrotu potencjalną stratę z tytułu realizacji umów z odbiorcami z grup taryfowych G w roku 2023, która według stanu na dzień 17 grudnia 2022 roku szacowana jest na poziomie ok. 400 mln zł i może skutkować zawiązaniem rezerwy w sprawozdaniu finansowym za rok 2022.

Mając powyższe na uwadze, Spółka zamierza w najbliższym czasie złożyć do Prezesa URE wniosek o zmianę wysokości Taryfy. Wysokość rezerwy do utworzenia zależeć będzie od cen kontraktacji energii elektrycznej dla otwartej pozycji na rok 2023 oraz od ewentualnej decyzji Prezesa URE zatwierdzającej nowy wniosek taryfowy Emitenta. Ostateczna wartość rezerwy zostanie zaprezentowana w raporcie okresowym Emitenta za 2022 rok.

źródło: biznes.pap.pl