1290-470
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Grupa Enea prezentuje wyniki po trzech kwartałach 2022 r.

Działając w zmiennym i wymagającym otoczeniu rynkowym, po trzech kwartałach 2022 r. Grupa Enea wypracowała prawie 2,3 mld zł EBITDA (spadek o blisko 18% r/r). O ponad 32,5% r/r spadł zysk netto okresu sprawozdawczego i wyniósł 906,8 mln zł. Dług netto/EBITDA  wyniósł -0,18 wobec 0,31 w analogicznym okresie 2021 r. Mimo trudnego otoczenia rynkowegoGrupa konsekwentnie włącza się w transformację polskiego sektora energetycznego, wspierając rozwój nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w energetyce. 

  • W trzech kwartałach 2022 r. Grupa Enea wypracowała prawie 2,3 mld zł EBITDA (spadek
    o blisko 18% r/r) oraz blisko 22,7 mld zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o ponad 48% r/r).
  • Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 906,8 mln zł (spadek r/r o 32,5%).
  • Enea i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe podpisały list intencyjny, planując wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych w energetyce, wspierających transformację cyfrową tej gałęzi gospodarki.
  • Grupa Enea przystąpiła do realizacji Programu Rewitalizacji i Eksploatacji Hałd Kopalnianych.

W ciągu trzech kwartałów 2022 r. Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie blisko 2,3 mld zł (spadek r/r o 492 mln zł, czyli o blisko 18%). Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 22,7 mld zł. Jednocześnie zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 906,8  mln zł i był niższy o 32,5%. Od stycznia do końca września 2022 r. Grupa przeznaczyła 1,7 mld zł na inwestycje, głównie  w obszarze dystrybucji.

Obszar wytwarzania odnotował wynik EBITDA na poziomie 281,3 mln zł (spadek r/r o 760,1 mln zł). Niższa EBITDA wynika głównie ze spadku wyniku w Segmencie Elektrowni Systemowych (r/r o 644,8 mln zł), co było spowodowane głównie: utworzeniem rezerw na umowy rodzące obciążenia, a także spadkiem marży na Rynku Bilansującym. Na wynik EBITDA obszaru wytwarzania wpłynął również spadek wyniku Segmentu OZE, r/r o 146,5 mln zł, głównie na skutek utworzenia rezerwy na umowy rodzące obciążenia oraz wzrostu kosztów zużycia biomasy. W Segmencie Ciepło odnotowano wzrost wyniku EBITDA r/r o 31,3 mln zł, głównie na skutek wzrostu marży jednostkowej. Przez trzy kwartały 2022 r.  Grupa Enea wytworzyła 20,2 TWh energii elektrycznej, notując wzrost wolumenu produkcji o ponad 3% r/r. Niższy r/r był wolumen produkcji energii ze źródeł odnawialnych, który wyniósł blisko 1,5 TWh. Sprzedaż ciepła wzrosła nieznacznie i wyniosła 4,9 PJ (petadżuli).

obszarze dystrybucji wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 981,8 mln zł (spadek r/r o 49,4 mln zł). To efekt wyższego poziomu kosztów operacyjnych, przy jednocześnie wyższym poziomie zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższym wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. W trzech kwartałach 2022 r. Enea Operator dostarczyła 15,2 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym. Przez ten czas do sieci dystrybucyjnej Enei Operator zostało przyłączonych ponad 35,9 tys. odnawialnych źródeł energii (łącznie z mikroinstalacjami) o łącznej mocy 346 MW. Obecnie do sieci Enei Operator przyłączonych jest ponad 144 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 1 176 MW. 

Wynik EBITDA obszaru obrotu wyniósł 293,1 mln zł, wzrost r/r o 116,8 mln zł. Ten wynik to efekt wyższego poziomu zrealizowanej marży na rynku detalicznym i wyższego wyniku z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów CO₂. Jednocześnie, odnotowano wzrost kosztów rezerw z tytułu roszczeń wypowiedzianych umów dotyczących Praw Majątkowych dla OZE oraz wzrost rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia.

W ciągu trzech kwartałów 2022 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 17,8 TWh i był niższy r/r o 2,3%. Spadek spowodowany był zmianą portfela Klientów. W segmencie odbiorców biznesowych odnotowano wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 259 GWh, tj. o 1,9%. W segmencie odbiorców indywidualnych wolumen sprzedaży energii elektrycznej był niższy r/r o 149 GWh, tj. o 4,1%.

Przychody Grupy Lubelski Węgiel Bogdanka wyniosły 2 030,1 mln zł. Wynik EBITDA obszaru wydobycia ukształtował się na poziomie 675,8 mln zł, wzrost r/r o 131,1 mln zł. Wynik EBITDA GK LWB wyniósł 676,4 mln zł, zysk operacyjny to 374 mln zł, a zysk netto wyniósł 310,3 mln zł. Zarówno produkcja jak i sprzedaż węgla handlowego w omawianym okresie wyniosły 7,2 mln ton, w samym III kwartale, produkcja wyniosła 1,6 mln ton, sprzedaż ukształtowała się na poziomie 1,9 mln ton

KOMENTARZE DO WYNIKÓW GRUPY ENEA PO TRZECH KWARTAŁACH 2022 R.:

Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych

 Działamy w wymagającym i zmiennym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Wynik EBITDA Grupy ukształtował się na poziomie blisko 2,3 mld, zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł natomiast 906,8  mln zł, i oznacza to dość istotny spadek obydwu wielkości w ujęciu r/r. Wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł -0,18, wobec 0,31 w analogicznym okresie 2021 r. Wyniki potwierdzają, że sytuacja finansowa Grupy jest stabilna. Pracujemy nad wydzieleniem z naszych struktur aktywów węglowych. Przeniesienie ich do NABE zwiększy możliwości pozyskania finansowania na zieloną transformację Enei. W związku z zamrożeniem cen energii w 2023 r. dla klientów indywidualnych, przygotowujemy się do obsługi większego ruchu klientów, w tym przyjmowania oświadczeń i terminowego rozliczania uprawnionych odbiorców  – powiedział Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych.  

 Lech Żak, wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju:

– Stawiamy na nowe rozwiązania i włączamy się w projekty, które wykorzystują innowacyjne propozycje i technologie cyfrowe w energetyce. Jako pierwsi rozpoczynamy na swoich terenach prace nad instalacją infrastruktury, która pozwoli na realizację założeń Programu Rewitalizacji i Eksploatacji Hałd Kopalnianych i uzyskanie pierwszych partii surowca już na początku 2023 roku. Pozyskany z hałd węgiel będzie mógł być z powodzeniem wykorzystany przez energetykę, a rekultywacja składowisk pozwoli na zagospodarowanie tych terenów pod odnawialne źródła energii w przyszłości. Wraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym rozpoczęliśmy wspólne działania badawczo-rozwojowe dla wypracowania nowoczesnych produktów i usług, które będą oferowane naszym klientom. Transformacja cyfrowa systemu energetycznego stawia przed nami nowe wyzwania, chcemy rozwijać technologie cyfrowe w energetyce – powiedział Lech Żak, wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju.   

Artur Wasilewski, p.o. prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych

– Wpływ na niższe wyniki miały przede wszystkim problemy natury geologicznej, które wystąpiły w  trzecim kwartale. W ścianie 3/VII/385 nastąpił nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego, w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia. Wpłynęło to bezpośrednio zarówno na produkcję węgla jak i jego sprzedaż. Został przygotowany plan naprawczy, który aktualnie jest realizowany przy zachowaniu przede wszystkim bezpieczeństwa pracującej załogi – powiedział Artur Wasilewski, p.o. prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.