Raport bieżący nr 71/2022

Tytuł raportu: Zmiana perspektywy i potwierdzenie oceny ratingowej ENEA S.A. przez Fitch Ratings
Data: 29.11.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   71/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w wydanym dnia 28 listopada 2022 r. komunikacie agencja ratingowa Fitch Ratings ("Agencja") zmieniła perspektywę ratingu Spółki na negatywną ze stabilnej i potwierdziła długoterminowe ratingi Spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB".

Zmiana perspektywy wynika z przewidywanego wzrostu dźwigni finansowej w czwartym kwartale 2022 r. oraz 2023 r., obniżenia wskaźnika pokrycia odsetek oraz pogorszonej sytuacji płynnościowej. Wzrost dźwigni finansowej wynika z pogorszenia wyników finansowych w 2022 r., szczególnie w segmencie wytwarzania oraz oczekiwań Agencji o jedynie umiarkowanej poprawie wyniku EBITDA w 2023 r., ograniczonej przez negatywny wpływ niedawno wprowadzonych przez rząd limitów cenowych dla wytwarzania i sprzedaży. Będzie to połączone ze znacznymi wypływami kapitału obrotowego przewidywanymi w czwartym kwartale 2022 r. oraz 2023 r., jak również wysokimi nakładami inwestycyjnymi.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla zintegrowany profil biznesowy Spółki, obejmujący dużą flotę wytwórczą oraz dystrybucję energii elektrycznej. Ratingi wspiera wysoki udział w wyniku EBITDA działalności regulowanej w postaci dystrybucji energii elektrycznej oraz quasi-regulowanej w postaci wpływów z rynku mocy.

Pełna treść komunikatu w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej Agencji:

https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-revises-enea-outlook-to-negative-affirms-idr-at-bbb-28-11-2022

Zgodnie z objaśnieniami opublikowanymi na stronie internetowej Agencji (https://www.fitchratings.com/products/rating-definitions), rating na poziomie "BBB" oznacza, że oczekiwania co do ryzyka niewypłacalności są niskie, a zdolność do spłaty zobowiązań finansowych jest uważana za odpowiednią, jednakże niekorzystne warunki biznesowe lub gospodarcze mogą prawdopodobnie tę zdolność osłabić.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym w szczególności dla branży, w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta. Powyższa definicja oraz metodologia jego obliczania jest taka sama, jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).

źródło: biznes.pap.pl