Raport bieżący nr 70/2022

Tytuł raportu: Udzielenie gwarancji korporacyjnej za zobowiązania ENEA Trading
Data: 24.11.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   70/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Emitent") informuje, że 24 listopada 2022 roku udzielił gwarancji korporacyjnej na rzecz J.P. Morgan SE ("J.P. Morgan") za zobowiązania spółki zależnej ENEA Trading sp. z o.o. ("Spółka Zależna") do kwoty 300.000.000 USD. Zobowiązania obejmują wierzytelności pieniężne J.P. Morgan wobec Spółki Zależnej z tytułu transakcji terminowych związanych z uprawnieniami do emisji CO2, zawieranymi przez Spółkę Zależną.

Gwarancja korporacyjna obejmuje zobowiązania Spółki Zależnej wobec J.P. Morgan istniejące w dacie zawarcia gwarancji korporacyjnej. Emitent może wypowiedzieć niniejszą gwarancję korporacyjną ze skutkiem natychmiastowym, przekazując zawiadomienie do J.P. Morgan o wypowiedzeniu, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 dni roboczych.

Jednocześnie, w związku z udzieleniem gwarancji korporacyjnej, Emitent oraz Spółka Zależna zawarły tego samego dnia umowę porozumienia, regulującą w szczególności formę zabezpieczenia zobowiązań Spółki Zależnej wobec Emitenta, a także wynagrodzenie dla Emitenta z tytułu udzielenia przedmiotowej gwarancji, które zostało ustalone na warunkach rynkowych.

źródło: biznes.pap.pl