Raport bieżący nr 67/2022

Tytuł raportu: Informacja nt. oddalenia apelacji od wyroku oddalającego powództwo o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Data: 21.11.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   67/2022

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z 27 stycznia 2022 roku dotyczącego oddalenia powództwa wniesionego przez Międzyzakładowy Związek Zawodowy Synergia Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA z siedzibą w Poznaniu ("MZZ Synergia") o uchylenie uchwał nr 7, 8, 9 oraz 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z 30 lipca 2020 roku ("ZWZ") oraz informacji w zakresie tego postępowania zamieszczonych w raporcie okresowym za I półrocze 2022 roku, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej, wyroku oddalającego apelację wniesioną przez MZZ Synergia od wyroku z dnia 25 stycznia 2022 roku w części oddalającej powództwo o uchylenie uchwały nr 7 ZWZ, zasądzającego jednocześnie na rzecz Spółki zwrot kosztów procesu. Wyrok w sprawie oddalenia powództwa jest prawomocny.

źródło: biznes.pap.pl