Raport bieżący nr 64/2022

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za okres I - III kwartał 2022 roku
Data: 08.11.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   64/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 8 listopada 2022 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za okres I - III kwartał 2022 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za okres I - III kwartał 2022 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 22 732 mln zł,

- EBITDA: 2 295 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 1 100 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 907 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 789 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 1 673 mln zł,

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: -0,18.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 676 mln zł,

- Wytwarzanie: 281 mln zł,

- Dystrybucja: 982 mln zł,

- Obrót: 293 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 7,2 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 20,2 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 15,2 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 17,8 TWh.

Wynik EBITDA osiągnięty przez GK ENEA w okresie I - III kwartał 2022 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do okresu I - III kwartał 2021 roku):

W Obszarze Wydobycie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla (spowodowanej wyższą ceną sprzedaży węgla kamiennego, przy niższym wolumenie sprzedaży), częściowo skompensowanej wzrostem kosztów działalności operacyjnej.

W Obszarze Wytwarzanie niższy wynik EBITDA wynika głównie ze spadku wyniku w Segmencie Elektrowni Systemowych (utworzenie rezerw na umowy rodzące obciążenia oraz spadek marży na Rynku Bilansującym, przy jednoczesnym wzroście marży na wytwarzaniu i marży na obrocie) oraz spadku wyniku w Segmencie OZE (utworzenie rezerw na umowy rodzące obciążenia oraz wzrost kosztów zużycia biomasy). W Segmencie Ciepło odnotowano wzrost wyniku EBITDA głównie na skutek wzrostu marży jednostkowej.

W Obszarze Dystrybucja spadek wyniku EBITDA jest efektem wyższego poziomu kosztów operacyjnych, przy jednocześnie wyższym poziomie zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższym wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

W Obszarze Obrót wzrost wyniku EBITDA spowodowany jest wyższym poziomem zrealizowanej marży na rynku detalicznym i wyższym wynikiem z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie, odnotowano wzrost kosztów rezerw z tytułu roszczeń wypowiedzianych umów dotyczących Praw majątkowych dla OZE oraz wzrost rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za III kwartał 2022 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 8 021 mln zł,

- EBITDA: 456 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 45 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 45 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 50 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 634 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 70 mln zł,

- Wytwarzanie: -391 mln zł,

- Dystrybucja: 348 mln zł,

- Obrót: 327 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 1,6 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 6,9 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,1 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,7 TWh.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za okres I - III kwartał 2022 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 9 099 mln zł,

- EBITDA: 96 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 1 247 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 1 204 mln zł.

Wstępne wyniki uwzględniają rezerwę na umowy rodzące obciążenia w Obszarze Wytwarzanie w łącznej wysokości ok. 1 311,5 mln zł, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 60/2022 z dnia 11 października 2022 roku.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym GK ENEA za III kwartał 2022 roku, którego publikację zaplanowano na 23 listopada 2022 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik dług netto / EBITDA to (kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe długo- i krótkoterminowe + zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długo- i krótkoterminowe + zobowiązania finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty - aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - dłużne aktywa finansowe wycenione w zamortyzowanym koszcie długo- i krótkoterminowe - inne inwestycje krótkoterminowe) / EBITDA LTM. Termin EBITDA LTM definiowany jest jako EBITDA z ostatnich 12 miesięcy.

Powyższe definicje oraz metodologia ich obliczania jest taka sama, jak definicje oraz metodologie obliczania tych wskaźników w raportach okresowych Emitenta. Powyższe definicje są również ujęte w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).

źródło: biznes.pap.pl