Raport bieżący nr 60/2022

Tytuł raportu: Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za III kwartał 2022 roku jednorazowej operacji o charakterze księgowym
Data: 11.10.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   60/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ["Spółka", "Emitent"], w nawiązaniu do raportów bieżących nr 53/2022, 57/2022 i 59/2022 informuje, że w związku z przygotowaniem sprawozdań finansowych [jednostkowego i skonsolidowanego] za III kwartał 2022 roku, w dniu 11 października 2022 roku zidentyfikowana została konieczność zwiększenia rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie wytwarzania o ok. 864,6 mln zł w porównaniu do stanu na 30 czerwca 2022 roku, tj. z kwoty 446,9 mln zł do ok. 1 311,5 mln zł, przede wszystkim w związku z koniecznością zakupu węgla kamiennego od innych dostawców niż Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. Na dzień 30 września 2022 roku wysokość rezerwy w spółce ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wynosi ok. 217,8 mln zł, natomiast w spółce ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. wynosi ok. 1 093,7 mln zł.

Powyższe zdarzenia wpłyną na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA ["GK ENEA"] za III kwartał 2022 roku, przy uwzględnieniu szacunkowych danych finansowych podmiotów należących do GK ENEA, poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 864,6 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 864,6 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 700,3 mln zł.

Spółka informuje, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczna ich wielkość zostanie zaprezentowana w raporcie okresowym GK ENEA za III kwartał 2022 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku [straty] operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych [wartości dla okresu sprawozdawczego]. Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama, jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki [https://ir.enea.pl/slownik].

źródło: biznes.pap.pl