Raport bieżący nr 58/2022

Tytuł raportu: Zawarcie aneksu do umowy poręczenia za zobowiązania ENEA Trading
Data: 30.09.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   58/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2022 z 11 marca 2022 roku, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że 30 września 2022 roku zawarł aneks do umowy poręczenia z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną ("Bank") za zobowiązania spółki zależnej ENEA Trading sp. z o.o. ("Umowa"). Aneks zwiększa kwotę udzielonego poręczenia o 1.000.000.000 PLN, tj. do kwoty 3.400.000.000 PLN. Zgodnie z brzmieniem powyższego aneksu, termin obowiązywania poręczenia upływa 31 grudnia 2024 roku.

W związku z zawarciem powyższego aneksu, Emitent złoży na rzecz Banku oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty udzielonego poręczenia, tj. do kwoty 3.400.000.000 PLN. Bank może wystąpić o nadanie powyższemu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności wielokrotnie, w terminie do 31 grudnia 2024 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.

W związku z zawarciem aneksu, Emitent oraz ENEA Trading sp. z o.o. zawarły tego samego dnia aneks do umowy porozumienia regulującej w szczególności formę zabezpieczenia zobowiązań ENEA Trading sp. z o.o. wobec Emitenta, a także wynagrodzenie dla Emitenta z tytułu udzielenia przedmiotowego poręczenia.

źródło: biznes.pap.pl