Raport bieżący nr 57/2022

Tytuł raportu: Informacja nt. skutków ograniczenia wydobycia węgla przez spółkę zależną Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. dla podmiotów z GK ENEA
Data: 17.09.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   57/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 16 września 2022 roku powziął informację o otrzymaniu, w tym samym dniu, przez spółkę ENEA Trading sp. z o.o. ["ENEA Trading"] od spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. ["LWB"] pism, w których LWB wskazała na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie umów ze spółkami wytwórczymi z Grupy Kapitałowej ENEA ["GK ENEA"] na dostawy węgla kamiennego. Zgodnie z przekazaną w ww. pismach informacją LWB szacuje, że niewykonanie umów zawartych ze spółkami ENEA Wytwarzanie, ENEA Elektrownia Połaniec oraz ENEA Ciepło w scenariuszu pesymistycznym dotyczy braku możliwości dostarczenia wolumenu ok. 1,441 mln ton węgla do końca 2022 roku. Pisma nie odnoszą się do estymacji dostaw roku 2023 i lat kolejnych.

ENEA Trading oszacowała, że wolumen węgla kamiennego wymagany do zakupu przez spółki wytwórcze GK ENEA, od innych dostawców niż LWB, w celu utrzymania wymaganego systemowo poziomu zapasów paliwa oraz wywiązania się z zawartych kontraktów na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2022 wynosi ok. 0,965 mln ton. W związku z powyższym, trwa proces przeglądu otrzymywanych ofert oraz kontraktacji dostaw węgla od dostawców alternatywnych.

Emitent wskazuje, iż z uwagi na obecną sytuację geopolityczną zakupy paliwa węglowego skutkować będą koniecznością poniesienia dodatkowych, istotnych kosztów. Szczegółowe analizy w zakresie oszacowania koniecznych do poniesienia dodatkowych kosztów oraz wysokości rezerw z tego tytułu pozostają w toku.

źródło: biznes.pap.pl