wyniki grupy enea po i polroczu 2022 r konsekwentna transformacja w wymagajacym otoczeniu 1
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Wyniki finansowe i operacyjne Grupy Enea po I półroczu 2022 r. – konsekwentna transformacja Grupy w wymagającym otoczeniu

W I półroczu 2022 r. Grupa Enea wypracowała 14,7 mld zł przychodów ze sprzedaży, a zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 861 mln zł – to wyniki osiągnięte w dynamicznym i trudnym otoczeniu związanym z agresją Rosji na Ukrainę i rozchwianiem rynku energetycznego Europy. EBITDA Grupy była wyższa r/r i wyniosła 1,8 mld zł. Grupa koncentruje się na ciągłym zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego i realizacji założeń Strategii Rozwoju. Sfinalizowany został proces podwyższenia kapitału zakładowego, dzięki któremu pozyskano 750 mln zł na inwestycje w obszarze dystrybucji. Grupa uruchomiła również pierwszą farmę fotowoltaiczną i podpisała listy intencyjne dotyczące rozwoju małych, modułowych reaktorów jądrowych, a także sprzedaży LW Bogdanka Skarbowi Państwa, zgodnie ze strategicznymi założeniami o zbywaniu aktywów węglowych w Grupie i w polskim sektorze energetycznym.

  • W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 10% wzrosła EBITDA Grupy, o 49% przychody ze sprzedaży oraz inne dochody.
  • Grupa wytworzyła 13,3 TWh energii elektrycznej, notując wzrost wolumenu produkcji o ponad 10% r/r.
  • Produkcja ze źródeł odnawialnych utrzymała się na podobnym r/r poziomie i wyniosła 1,2 TWh.
  • W czerwcu Enea i Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisały list intencyjny w sprawie sprzedaży Skarbowi Państwa akcji LW Bogdanka.
  • Również w czerwcu w Jastrowiu (woj. wielkopolskie) uruchomiona została nowa farma fotowoltaiczna Grupy, to pierwszy z wielu rozwijanych projektów PV.  

W I półroczu 2022 r. Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 1,8 mld zł (wzrost r/r o ponad 176 mln zł, tj. o 10,6%). Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 49% i wyniosły 14,7 mld zł. Zysk netto okresu sprawozdawczego wzrósł natomiast o 15,7% i wyniósł blisko 861 mln zł. Od stycznia do czerwca 2022 r. Grupa przeznaczyła 1,08 mld zł na inwestycje, głównie  w obszarze dystrybucji.

Najwyższa EBITDA, wynosząca 673 mln zł, została wypracowana w obszarze wytwarzania. Obszar odnotował wynik lepszy r/r o 17,4 mln zł, czyli o 2,7%. W segmencie Elektrowni Systemowych odnotowano wzrost wyniku EBITDA r/r o 26 mln zł, na co wpływ miał głównie wzrost marży na wytwarzaniu, przy jednoczesnym utworzeniu  rezerw na umowy rodzące obciążenia oraz spadek marży na obrocie i Rynku Bilansującym. W Segmencie OZE odnotowano spadek wyniku EBITDA r/r o 40 mln zł, na co wpływ miało głównie utworzenie rezerwy na umowy rodzące obciążenia oraz wzrost kosztów zakupu biomasy. W omawianym okresie Grupa Enea wytworzyła 13,3 TWh energii elektrycznej, notując wzrost wolumenu produkcji o ponad 10% r/r. Produkcja ze źródeł odnawialnych utrzymała się na  podobnym r/r poziomie i wyniosła 1,2 TWh. Sprzedaż ciepła wzrosła nieznacznie i wyniosła 3,9 PJ (petadżuli).

Wypracowana w obszarze dystrybucji EBITDA ukształtowała się na poziomie 634 mln zł wobec 687 mln zł w I półroczu 2021 r. Na zmianę wyniku r/r wpływ miały: niższa marża z działalności koncesjonowanej, wyższy poziom kosztów operacyjnych oraz niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej. Enea Operator dostarczyła 10,2 TWh usług dystrybucji do 2,7 mln odbiorców końcowych. Na koniec I półrocza 2022 r. do sieci dystrybucyjnej Enei Operator przyłączonych było już ponad 140 tys. źródeł odnawialnych.

Wynik EBITDA obszaru obrót wyniósł -33,6 mln zł. Spadek r/r o 42,5 mln zł wynika głównie z niższego poziomu realizowanej marży na rynku detalicznym. Niższa marża to skutek gwałtownego wzrostu cen zakupu energii elektrycznej i gazu na rynku hurtowym oraz wzrostu cen zielonych praw majątkowych, a także wyższych kosztów rezerw z tytułu roszczeń wypowiedzianych umów zielonych praw majątkowych oraz zmiany poziomu rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia.

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w I półroczu 2022 r. wyniósł 12 TWh i był niższy r/r o 1,3%. Nieznaczny spadek spowodowany był zmianą portfela klientów. W segmencie odbiorców biznesowych Grupa odnotowała spadek wolumenu sprzedaży paliwa gazowego (o 384 GWh r/r) oraz wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej (o 380 GWh r/r). W segmencie gospodarstw domowych odnotowano niewielki wzrost wolumenu sprzedaży paliwa gazowego o 1 GWh oraz spadek wolumenu energii elektrycznej o 153 GWh. W omawianym okresie łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. o 2 059 mln zł, tj. o blisko 60%.

Grupa Enea skupia się na realizacji założeń Strategii Rozwoju i reagowaniu na dynamiczną sytuację rynkową, na którą kluczowym wpływ ma europejski kryzys energetyczny, wywołany przez Rosję. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego pozyskano 750 mln zł na inwestycje w dystrybucję. Enea i Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisały list intencyjny w sprawie sprzedaży akcji LW Bogdanka, co stanowi element realizacji strategicznych założeń o zbywaniu aktywów węglowych, a w efekcie uzyskaniu środków i możliwości finansowych na transformację energetyczną. Zgodnie z jego postanowieniami strony będą współpracować przy przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji nabycia akcji „Bogdanki”. Skarb Państwa jest zainteresowany nabyciem od Enei łącznie 21 962 189 akcji. List intencyjny obowiązuje do końca 2023 r.  W czerwcu w Jastrowiu, w Wielkopolsce uruchomiona została farma fotowoltaiczna o mocy 3 MW. To pierwszy zrealizowany projekt z wielu znajdujących się w portfelu fotowoltaicznym Grupy, które będą rozwijane w najbliższym czasie. Spółka rozpoczęła również współpracę z amerykańskim deweloperem i zamierza budować małe modułowe elektrownie jądrowe (SMR). Natomiast powołana w marcu do realizacji inwestycji odtworzenia mocy wytwórczych bloków klasy 200 MW w Elektrowni Kozienice - Enea Elkogaz ogłosiła postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na budowę bloków w technologii CCGT. Nowe niskoemisyjne źródła będą stabilizowały rozwijające się OZE w początkowej fazie dążenia Grupy Enea do neutralności klimatycznej oraz zapewniały bezpieczeństwo dla systemu elektroenergetycznego i klientów.

Skonsolidowane przychody Lubelskiego Węgla Bogdanka w I półroczu 2022 r. wyniosły 1 462,6 mln zł (wzrost o 34,9%), EBITDA 615,4 mln zł (wzrost o 81%), zysk operacyjny 412 mln zł (wzrost o 226%), a zysk netto 336 mln zł (237,5%). Osiągnięte wyniki finansowe są rezultatem wyższej produkcji i sprzedaży, przy wzroście ceny sprzedanego węgla. W I półroczu 2022 r. Bogdanka wykonała ok. 18,4 km wyrobisk korytarzowych. Produkcja węgla handlowego wyniosła ponad 5,6 mln ton (w samym II kwartale produkcja osiągnęła poziom prawie 2,8 mln ton). Sprzedaż węgla ukształtowała się na poziomie 5,2 mln ton i była wyższa r/r o 14% (w samym II kwartale było to 2,5 mln ton). Średni uzysk w I półroczu 2022 r. wynosił 72,3 %, wobec 71,6% przed rokiem, a w samym II kwartale br. – 72,% (wobec 70,8% w II kwartale 2021 r.).

KOMENTARZE DO WYNIKÓW GRUPY ENEA ZA I PÓŁROCZE 2022 R.:

Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych:

– W I półroczu 2022 r. Grupa Enea osiągnęła dobre wyniki finansowe, czego dowodem jest wyższa r/r o ponad 10% EBITDA. Na wynik obszaru obrotu wpłynęła duża zmienność cen na rynku energii oraz zawiązane i aktualizowane rezerwy w zakresie umów rodzących obciążenia i ewentualnych strat na taryfie G w wyniku wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej. Wypracowany zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 861 mln zł. Wskaźnik dług netto/ EBITDA był niższy r/r o 1,34 i wyniósł -0,28. Naszym priorytetem jest zielona transformacja z zapewnieniem, w perspektywie wieloletniej, bezpieczeństwa energetycznego państwa. Grupa aktywnie poszukuje projektów z obszarów nowoczesnych, bezemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Obok inwestycji w farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, planujemy rozwijać innowacyjne projekty, związane z modułową energetyką jądrową – powiedział Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Lech Żak, wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju:

– Konsekwentnie koncentrujemy się na działaniach, których celem jest realizacja naszej Strategii Rozwoju. W czerwcu uruchomiliśmy farmę fotowoltaiczną w wielkopolskim Jastrowiu. Jeszcze w tym roku planujemy uruchomienie kolejnych inwestycji, które stopniowo będą zwiększały fotowoltaiczną moc wytwórczą w Grupie Enea. Jednocześnie, w Elektrowni Kozienice pracujemy nad inwestycją odtworzenia mocy wytwórczych bloków 200 MW w technologii gazowo-parowej. Realizowane projekty wspierają nasz główny cel, którym jest osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 r. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy przy przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji nabycia akcji kopalni LW Bogdanka na rzecz Skarb Państwa jest kolejnym etapem procesu odpowiedzialnej zielonej transformacji Grupy, dzięki której będziemy mogli w pełni skupić się na rozwoju odnawialnych źródeł energii i wdrażaniu nowatorskich projektów energetycznych. Sfinalizowany w II kwartale br. proces podwyższenia kapitału i emisji akcji pozwoli na realizację naszego programu inwestycyjnego w dystrybucji – powiedział Lech Żak, wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju.