Raport bieżący nr 55/2022

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. zakończenia subskrypcji akcji serii D
Data: 02.09.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   55/2022

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2022 z 12 maja 2022 roku ("Raport bieżący"), w związku z otrzymaniem i akceptacją wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D ("Akcje Serii D"), przekazuje poniżej uzupełnienie informacji w zakresie punktu 12 i 13 Raportu bieżącego.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty: 6 277 310,08 zł przy czym wszystkie te koszty dotyczą punktu a) (przygotowanie i przeprowadzenie oferty), gdyż punkty b), c) i d) nie znajdują zastosowania: Akcje Serii D nie były przedmiotem zobowiązania subemisyjnego, w związku z ofertą publiczną Akcji Serii D ani ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie został przygotowany prospekt, a w związku z ofertą publiczną nie prowadzono działań promocyjnych.

Poniesione przez Spółkę koszty emisji zostały ujęte bezpośrednio w kapitałach, umniejszając kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,07 zł za jedną Akcję Serii D.

źródło: biznes.pap.pl