Raport bieżący nr 54/2022

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2022 roku
Data: 30.08.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   54/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 30 sierpnia 2022 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za I półrocze 2022 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za I półrocze 2022 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 14 711 mln zł,

- EBITDA: 1 839 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 1 055 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 861 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 739 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 1 039 mln zł,

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: -0,28.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 606 mln zł,

- Wytwarzanie: 673 mln zł,

- Dystrybucja: 634 mln zł,

- Obrót: -34 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 5,6 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 13,3 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 10,2 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 12,0 TWh.

Wynik EBITDA osiągnięty przez GK ENEA w I półroczu 2022 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do I półrocza 2021 roku):

W Obszarze Wydobycie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla, spowodowanej większym wolumenem i wyższą ceną sprzedaży węgla kamiennego, częściowo skompensowanej wzrostem kosztów działalności operacyjnej.

W Obszarze Wytwarzanie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze wzrostu wyniku w Segmencie Ciepło (głównie na skutek wzrostu marży jednostkowej) oraz w Segmencie Elektrowni Systemowych (wzrost marży na wytwarzaniu, przy jednoczesnym utworzeniu rezerw na umowy rodzące obciążenia oraz spadku marży na obrocie i Rynku Bilansującym). W Segmencie OZE odnotowano spadek wyniku EBITDA, na co wpływ miało głównie utworzenie rezerwy na umowy rodzące obciążenia oraz wzrost kosztów zużycia biomasy.

W Obszarze Dystrybucja spadek wyniku EBITDA jest efektem wyższego poziomu kosztów operacyjnych, niższej marży z działalności koncesjonowanej oraz niższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

W Obszarze Obrót spadek wyniku EBITDA wynika głównie z: niższego poziomu zrealizowanej marży na rynku detalicznym (na skutek gwałtownego wzrostu cen zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego na rynku hurtowym oraz wzrostu cen PMOZE), wyższych kosztów rezerw z tytułu roszczeń wypowiedzianych umów PMOZE oraz ze zmiany poziomu rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia. Jednocześnie odnotowano wyższy wynik z tyt. aktualizacji wyceny kontraktów CO2.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za II kwartał 2022 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 7 465 mln zł,

- EBITDA: 779 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 396 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 313 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 244 mln zł

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 597 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 332 mln zł,

- Wytwarzanie: 53 mln zł,

- Dystrybucja: 323 mln zł,

- Obrót: 53 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 2,8 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 6,8 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 4,9 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,8 TWh.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za I półrocze 2022 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 5 733 mln zł,

- EBITDA: -220 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 314 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 368 mln zł.

Wstępne wyniki uwzględniają zmianę rezerw na umowy rodzące obciążenia w Obszarze Wytwarzanie i w Obszarze Obrót w łącznej wysokości ok. 511,1 mln zł oraz wpływ zwiększenia pozycji "Rezerw na inne zgłoszone roszczenia" w Obszarze Obrót o ok. 74,9 mln zł w stosunku do stanu na 31 marca 2022 roku, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 53/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym GK ENEA za I półrocze 2022 roku, którego publikację zaplanowano na 14 września 2022 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik dług netto / EBITDA to (kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe długo- i krótkoterminowe + zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długo- i krótkoterminowe + zobowiązania finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty - aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - dłużne aktywa finansowe wycenione w zamortyzowanym koszcie długo- i krótkoterminowe - inne inwestycje krótkoterminowe) / EBITDA LTM. Termin EBITDA LTM definiowany jest jako EBITDA z ostatnich 12 miesięcy.

Powyższe definicje oraz metodologia ich obliczania jest taka sama, jak definicje oraz metodologie obliczania tych wskaźników w raportach okresowych Emitenta. Powyższe definicje są również ujęte w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).

źródło: biznes.pap.pl