Raport bieżący nr 53/2022

Tytuł raportu: Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2022 roku jednorazowych operacji o charakterze księgowym
Data: 19.08.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   53/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku z przygotowaniem sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za I półrocze 2022 roku, w dniu 19 sierpnia 2022 roku zidentyfikowana została konieczność zawiązania:

- rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie wytwarzania w łącznej wysokości ok. 446,9 mln zł, na którą składa się rezerwa w spółce zależnej Emitenta ENEA Elektrownia Połaniec S.A. w kwocie ok. 253,2 mln zł oraz rezerwa w spółce zależnej Emitenta ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w kwocie ok. 193,7 mln zł. Powyższe rezerwy wynikają z umów terminowych na dostawy energii elektrycznej, dla których koszty niezbędne do realizacji umowy przewyższają oczekiwane korzyści w odniesieniu do zawartych cen kontraktów na 2022 rok z terminem dostawy w okresie 1 lipca 2022 - 31 grudnia 2022 roku.

- rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie obrotu w wysokości ok. 64,2 mln zł. W dniu 10 czerwca 2022 roku Spółka złożyła wniosek do Prezesa URE o zatwierdzenie zmiany taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G ENEA S.A. na rok 2022. Proponowana zmiana związana jest ze wzrostem kosztów zakupu energii elektrycznej wynikającym w głównej mierze ze zwiększonego zużycia energii przez klientów oraz kosztów nabycia praw majątkowych. Na chwilę obecną postępowanie taryfowe dotyczące przedmiotowego wniosku nie zostało zakończone, w związku z czym istnieje niepewność co do tego, czy Spółka uzyska wzrost przychodów pokrywających uzasadnione zwiększone koszty nabycia energii elektrycznej.

Ponadto, Emitent dokonał oceny stanu postępowań sądowych, w szczególności związanych z wypowiedzeniem przez Spółkę umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej z OZE, zweryfikował metodykę kalkulacji rezerwy na potencjalne roszczenia z tym związane i oszacował wzrost wartości pozycji "Rezerwa na inne zgłoszone roszczenia" o ok. 74,9 mln zł w stosunku do stanu na 31 marca 2022 roku, tj. z kwoty 243,6 mln zł do ok. 318,5 mln zł.

Powyższe zdarzenia wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za I półrocze 2022 roku poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 139,1 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 139,1 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 112,7 mln zł oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za I półrocze 2022 roku poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 586 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 586 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego GK ENEA o ok. 474,7 mln zł.

Spółka informuje, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczna ich wielkość zostanie zaprezentowana w raporcie okresowym GK ENEA za I półrocze 2022 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama, jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).

źródło: biznes.pap.pl