Raport bieżący nr 51/2022

Tytuł raportu: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Data: 03.08.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   51/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 roku zawarta została warunkowa umowa sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. ("Warunkowa Umowa Sprzedaży"). Stronami sprzedającymi w Warunkowej Umowie Sprzedaży są: ENEA S.A., ECARB SP. Z O.O., PGNiG TERMIKA S.A., PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A., POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A., TOWARZYSTWO FINANSOWE SILESIA SP. Z O.O. oraz WĘGLOKOKS S.A., a stroną kupującą jest Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej ("Skarb Państwa").

Zgodnie z Warunkową Umową Sprzedaży, Spółka dokona zbycia na rzecz Skarbu Państwa wszystkich posiadanych przez siebie akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. ("PGG"), tj. 3.000.000 akcji zwykłych imiennych (stanowiących 7,66% kapitału zakładowego PGG), za łączną cenę 1 złoty za wszystkie posiadane akcje.

Wartość posiadanego pakietu akcji PGG w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") na dzień 31 marca 2022 roku wynosiła zero złotych. Transakcja sprzedaży akcji PGG nie będzie miała wpływu na zysk netto okresu sprawozdawczego Spółki i GK ENEA.

Przeniesienie prawa własności akcji PGG na Skarb Państwa nastąpi pod warunkiem nieskorzystania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ("KOWR") z przysługującego prawa pierwokupu, stosownie do treści art. 3a ust. 1 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż jego intencją jest poinformowanie w trybie kolejnego raportu bieżącego wyłącznie o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających realizację Warunkowej Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności o skorzystaniu przez KOWR z prawa pierwokupu, o którym mowa powyżej.

źródło: biznes.pap.pl