Raport bieżący nr 45/2022

Tytuł raportu: Powołanie Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. nowej kadencji
Data: 24.06.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   45/2022

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż 24 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. XI wspólnej kadencji następujące osoby:

- Pana Mariusza Damasiewicza,

- Pana Mariusza Pliszka,

- Pana Mariusza Romańczuk,

- Pana Rafała Włodarskiego i powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

- Pana Pawła Koroblowskiego,

- Pana Tomasza Lisa,

- Pana Radosława Kwaśnickiego,

- Panią Dorotę Szymanek,

- Pana Romana Stryjskiego.

Pozostałe informacje nt. powołanych Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].