Raport bieżący nr 35/2022

Tytuł raportu: Zawiadomienie Skarbu Państwa o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w ENEA S.A.
Data: 07.06.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   35/2022

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ENEA S.A. informuje o wpłynięciu w dniu 7 czerwca 2022 roku, datowanego na 3 czerwca 2022 roku, zawiadomienia o zmianie udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów w ENEA S.A., którego treść przekazuje poniżej:

"Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) dalej: "Ustawa o ofercie", zawiadamiam, że udział Akcjonariusza - Skarbu Państwa, w ogólnej liczbie głosów w ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") uległ zwiększeniu z 51,50% (w przybliżeniu do dwóch miejsc po przecinku) do 52,29%.

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła dnia 31 maja 2022 r. na skutek zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D i/lub praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D i/lub praw do akcji serii D.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 529.731.093 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 529.731.093 (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

a) 295.987.473 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii "A";

b) 41.638.955 (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii "B";

c) 103.816.150 (słownie: sto trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii "C"; oraz

d) 88.288.515 (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii "D".

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 529.731.093 głosy. Wartość nominalna wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 1,00 zł.

Akcjonariusz dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w dniu 31 maja 2022 r. z raportu bieżącego spółki ENEA S.A. nr 34/2022 "Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu ENEA S.A.".

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 227.353.628 akcji Spółki, co stanowiło 51,50% w kapitale zakładowym Spółki i był uprawniony do 227.353.628 głosów na Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., co stanowiło 51,50% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie Akcjonariusz posiada 277.015.422 akcji, stanowiących 52,29% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 277.015.422 głosów, co stanowi 52,29% ogólnej liczby głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Akcjonariusz nie posiada wiedzy o podmiotach zależnych, które posiadają akcje spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Akcjonariusz nie zawarł umów z osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Akcjonariusz nie posiada takich instrumentów finansowych, co do których należy wskazać głosy na podstawie w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Akcjonariusz posiada 277.015.422 akcji, stanowiących 52,29% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 277.015.422 głosów, co stanowi 52,29% ogólnej liczby głosów."