Raport bieżący nr 34/2022

Tytuł raportu: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu ENEA S.A.
Data: 31.05.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   34/2022

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmianę Statutu Spółki dokonaną na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D i/lub praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D i/lub praw do akcji serii D.

Po rejestracji kapitał zakładowy wynosi 529.731.093 zł i dzieli się na:

a) 295.987.473 akcji zwykłych na okaziciela serii "A";

b) 41.638.955 akcji zwykłych na okaziciela serii "B";

c) 103.816.150 akcji zwykłych na okaziciela serii "C";

d) 88.288.515 akcji zwykłych na okaziciela serii "D".

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 529.731.093 głosy. Wartość nominalna wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 1,00 zł.

Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości dokonane zmiany w treści Statutu Spółki:

Nowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 8 kwietnia 2022 r. oraz oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie doprecyzowania wysokości kapitału zakładowego Spółki:

"Kapitał zakładowy wynosi 529.731.093 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 529.731.093 (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

a) 295.987.473 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii "A";

b) 41.638.955 (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii "B";

c) 103.816.150 (słownie: sto trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii "C"; oraz

d) 88.288.515 (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii "D"."

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje podlegają ograniczeniom i nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia, dystrybucji lub przesłania, bezpośrednio ani pośrednio, w całości ani w jakiejkolwiek części, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani innych krajów, gdzie publikacja, ogłoszenie, dystrybucja lub przesłanie byłoby niezgodne z prawem.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega ENEA S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i w żadnym wypadku nie stanowi (i) oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki ENEA S.A. z siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia ani (ii) reklamy czy materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych spółki ENEA S.A., ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych.

Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.