Raport bieżący nr 30/2022

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I kwartał 2022 roku
Data: 10.05.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   30/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 10 maja 2022 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za I kwartał 2022 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za okres I kwartał 2022 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 7 246 mln zł,

- EBITDA: 1 059 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 659 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 548 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 495 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 442 mln zł,

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: 0,72.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 274 mln zł,

- Wytwarzanie: 620 mln zł,

- Dystrybucja: 311 mln zł,

- Obrót: -86 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 2,8 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 6,5 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,3 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 6,2 TWh.

Wynik EBITDA osiągnięty przez GK ENEA w I kwartale 2022 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do I kwartału 2021 roku):

W Obszarze Wydobycie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla, częściowo skompensowanej wzrostem kosztów działalności operacyjnej.

W Obszarze Wytwarzanie wzrost wyniku EBITDA odnotowano w każdym z segmentów działalności spółek, głównie w Segmencie Elektrowni Systemowych, na co wpływ miał wzrost marży na wytwarzaniu, przy jednoczesnym spadku marży na obrocie i Rynku Bilansującym.

W Obszarze Dystrybucja spadek wyniku EBITDA jest efektem niższej marży z działalności koncesjonowanej, wyższego poziomu kosztów operacyjnych oraz niższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

W Obszarze Obrót spadek wyniku EBITDA wynika głównie z niższego poziomu realizowanej marży na rynku detalicznym oraz ze zmiany poziomu rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, częściowo skompensowanych wyższym wynikiem z tyt. aktualizacji wyceny kontraktów CO2.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za I kwartał 2022 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 2 882 mln zł,

- EBITDA: -154 mln zł,

- Strata przed opodatkowaniem: -110 mln zł,

- Strata netto okresu sprawozdawczego: -83 mln zł.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym GK ENEA za I kwartał 2022 roku, którego publikację zaplanowano na 24 maja 2022 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik dług netto / EBITDA to (kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe długo- i krótkoterminowe + zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długo- i krótkoterminowe + zobowiązania finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty - aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - dłużne aktywa finansowe wycenione w zamortyzowanym koszcie długo- i krótkoterminowe - inne inwestycje krótkoterminowe) / EBITDA LTM. Termin EBITDA LTM definiowany jest jako EBITDA z ostatnich 12 miesięcy.

Powyższe definicje oraz metodologia ich obliczania jest taka sama, jak definicje oraz metodologie obliczania tych wskaźników w raportach okresowych Emitenta. Powyższe definicje są również ujęte w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).