Raport bieżący nr 25/2022

Tytuł raportu: Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A. w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2021
Data: 27.04.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   25/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2022 z 12 kwietnia 2022 roku dotyczącego propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 460.408.613,85 zł w następujący sposób:

- w części wynoszącej 442.110.040,96 zł na zwiększenie kapitału rezerwowego celem realizacji zaplanowanych inwestycji;

- w części wynoszącej 18.298.572,89 zł na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.