1290-470
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach procesu podwyższenia kapitału zakładowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enei podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. W wykonaniu uchwały podpisana została umowa plasowania akcji oraz rozpoczęty został proces budowania księgi popytu. Enea podpisała również umowę inwestycyjną ze Skarbem Państwa. Celem podwyższenia kapitału jest pozyskanie środków na inwestycje w obszarze dystrybucji dla wsparcia rozwoju OZE i inteligentnych sieci energetycznych, co wpisuje się w cele strategiczne Grupy Enea.

Podwyższenie kapitału zakładowego odbędzie się poprzez emisję nie mniej niż 1, ale też nie więcej niż 88.288.515 akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 1,00 zł. Emisja będzie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich akcji Serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy Enei. Obecnie kapitał zakładowy Enei wynosi 441.442.578 zł.

Proces budowy księgi popytu już się rozpoczął i zostanie przeprowadzony na zasadach opisanych szczegółowo w Raporcie bieżącym nr 20/2022.

Cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie ustalona przez Zarząd Enei po konsultacji z Globalnym Koordynatorem (Pekao Investment Banking) z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji. Przewiduje się, że umowy objęcia akcji Serii D zostaną zawarte przez inwestorów do 27 kwietnia 2022 r.

W związku z emisją akcji, Skarb Państwa wyraził wolę objęcia nie więcej niż 88.288.515 akcji nowej emisji za nie więcej niż 899.659.967,85 zł. Środki na ten cel mają pochodzić z Funduszu Reprywatyzacji. Ostateczna liczba akcji objętych przez Skarb Państwa będzie uzależniona od wyników procesu budowania księgi popytu.

Celem podwyższenia kapitału zakładowego jest pozyskanie środków na inwestycje wspierające rozwój sieci dystrybucyjnej dla pełnego zabezpieczenia zapotrzebowania odbiorców na moc i energię elektryczną oraz przyłączania do sieci nowych podmiotów, szczególnie w związku z dynamicznym rozwojem OZE i generacji rozproszonej. Wśród zakładanych celów programu inwestycyjnego w obszarze dystrybucji znajduje się również poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI oraz ograniczenie strat sieciowych. Przykładem projektów, których finansowanie będzie możliwe ze środków z podwyższenia kapitału zakładowego są inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci w obszarze sieci wysokiego i średniego napięcia, a także związane z licznikami zdalnego odczytu energii elektrycznej.

Środki pochodzące z emisji nie będą mogły być przeznaczone na inne cele niż inwestycje w obszarze dystrybucji. W szczególności wykluczone jest przeznaczenie wpływów z emisji na finansowanie aktywów węglowych.

W przeprowadzeniu emisji akcji Serii D, Eneę wspiera Pekao Investment Banking, który pełni rolę koordynatora oferty oraz współprowadzącego księgę popytu wraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, pełniącym funkcję współprowadzącego księgę popytu oraz agenta rozliczeniowego.

Enea aktywnie uczestniczy w transformacji sektora energetycznego i rozwija odnawialne źródła energii. To jeden z największych koncernów energetycznych w Polsce, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta. Enea jest notowana na GPW w Warszawie od 2008 r.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”).

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby Spółkę lub którykolwiek z jej podmiotów powiązanych wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub innym wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszej prezentacji oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszej prezentacji, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszej prezentacji może być niezgodne z prawem.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio do Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym terytoriów zależnych i posiadłości zamorskich Stanów Zjednoczonych i Dystryktu Kolumbii), Australii, Kanady, Japonii lub RPA lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie odpowiednich przepisów w danej jurysdykcji oraz z zastrzeżeniem określonych wyjątków, akcje, o których mowa w niniejszym materiale, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w takich jurysdykcjach ani też na rzecz lub na rachunek obywateli Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii lub RPA lub osób posiadających miejsce stałego zamieszkania lub siedzibę w tych krajach.

Akcje nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie przeprowadzanej na terytorium Polski.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów ani nie stanowi on porady prawnej, podatkowej lub finansowej.