Raport bieżący nr 19/2022

Tytuł raportu: Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. po wznowieniu obrad w dniu 8 kwietnia 2022 r.
Data: 08.04.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   19/2022

Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. po wznowieniu obrad w dniu 8 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ("NWZ") zwołane na dzień 10 marca 2022 roku, które wznowiło obrady po przerwie w dniu 8 kwietnia 2022 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że po przerwie NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, natomiast do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące podjętej uchwały nr 5. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad NWZ nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].