Raport bieżący nr 16/2022

Tytuł raportu: Zakończenie procesu rozliczenia Projektu Węglowego z Generalnym Wykonawcą w ramach kontraktu dotyczącego budowy Elektrowni Ostrołęka "C"
Data: 01.04.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   16/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2021 z 25 czerwca 2021 roku oraz nr 43/2021 z 22 grudnia 2021 roku, Zarząd ENEA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że 1 kwietnia 2022 roku otrzymał informację od spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. ("EO") o zakończeniu rozliczenia w dniu 31 marca 2022 roku, zgodnie z zawartym Porozumieniem (o którym mowa w wymienionych wyżej raportach bieżących), Projektu Węglowego w ramach kontraktu dotyczącego budowy Elektrowni Ostrołęka "C", z Generalnym Wykonawcą - konsorcjum GE Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (lider) i GE Steam Power Systems S.A.S. z siedzibą w Boulogne-Billancourt Francja. Ostateczna wartość należności wynikająca z dokonanego rozliczenia wyniosła 958 mln zł netto i w związku z tym suma należna Generalnemu Wykonawcy, wynikająca z różnicy między powyższą wartością a sumami już uiszczonymi została już w całości przez EO zapłacona. Tym samym zakończył się proces rozliczenia Projektu Węglowego z Generalnym Wykonawcą. Koszty poniesione przez Emitenta w związku z rozliczeniem prac Generalnego Wykonawcy wyniosły 50% ww. kwoty, czyli 479 mln zł netto (taka sama kwota przypadła na Energa S.A.).

W związku z powyższym Emitent zidentyfikował możliwość dalszego rozwiązania rezerwy - do poziomu 15,4 mln zł - utworzonej pierwotnie w 2020 roku w kwocie 222,2 mln zł na finansowanie EO dla celów rozliczenia Projektu Węglowego. Wpływ tego zdarzenia na skonsolidowany zysk netto okresu sprawozdawczego GK ENEA oraz jednostkowy zysk netto okresu sprawozdawczego ENEA S.A. za 2022 rok wyniesie 31,1 mln zł. Jest to zdarzenie o charakterze niegotówkowym, powiększającym zysk netto okresu sprawozdawczego bez wpływu na wynik EBITDA.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Powyższa definicja oraz metodologia jego obliczania jest taka sama, jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).