Raport bieżący nr 15/2022

Tytuł raportu: Zawarcie umowy poręczenia za zobowiązania ENEA Trading
Data: 11.03.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   15/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Emitent") informuje, że 11 marca 2022 roku zawarł umowę poręczenia z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna ("Bank") za zobowiązania spółki zależnej ENEA Trading sp. z o.o. ("Spółka Zależna") do kwoty 2.400.000.000 PLN. Zobowiązania obejmują wierzytelności pieniężne Banku wobec Spółki Zależnej z tytułu umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym zawartej pomiędzy Bankiem a Spółką Zależną, w tym z tytułu transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe i transakcji zabezpieczających ryzyko cen towarów, w szczególności transakcji terminowych związanych z uprawnieniami do emisji CO2, zawieranymi przez Spółkę Zależną.

Poręczenie obejmuje zobowiązania Spółki Zależnej wobec Banku istniejące w dacie zawarcia umowy poręczenia i mogące powstać w przyszłości oraz wygasa: w dniu 31 grudnia 2024 roku lub w dniu, w którym Spółka Zależna przestanie być jednostką grupy kapitałowej Emitenta na skutek wydzielenia wybranych aktywów tej grupy kapitałowej.

W związku z zawarciem umowy poręczenia, Emitent złoży na rzecz Banku oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty udzielonego poręczenia, tj. do kwoty 2.400.000.000 PLN. Bank może wystąpić o nadanie powyższemu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności wielokrotnie, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku.

W związku z zawarciem umowy poręczenia Emitent oraz Spółka Zależna jednocześnie zawarły w tym samym dniu umowę porozumienia, regulującą w szczególności formę zabezpieczenia zobowiązań Spółki Zależnej wobec Emitenta, a także wynagrodzenie dla Emitenta z tytułu udzielenia przedmiotowego poręczenia, które zostało ustalone na warunkach rynkowych.