Raport bieżący nr 14/2022

Tytuł raportu: Powołanie Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 10.03.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   14/2022

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż 10 marca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwałę na mocy, której z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. X kadencji powołany został Pan Radosław Kwaśnicki.

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Radosława Kwaśnickiego.

Pan Radosław Kwaśnicki posiada tytuł naukowy doktora nauk prawnych oraz uprawnienia zawodowe radcy prawnego. Pełni funkcję Senior Partnera w Kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL _ Partnerzy, którą założył w 2008 r. Wcześniej zaś, począwszy od 2001 r., współpracował z krajowymi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi.

Jest ekspertem w dziedzinie prawa spółek, w tym ładu korporacyjnego oraz prawa grup spółek. Specjalizuje się także w sporach właścicielskich, rynku kapitałowym oraz zawodowo przewodniczy walnym zgromadzeniom. Doradza w różnorodnych aspektach tworzenia i rozwijania firm rodzinnych (tworzenie zasad ładu rodzinnego, zarządzanie i ochrona majątku prywatnego) oraz zamożnych klientów indywidualnych (High-Net-Worth Individuals).

Pełni funkcję arbitra krajowego i międzynarodowego (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Sądzie Polubownym (Arbitrażowym) przy Związku Banków Polskich). Orzekał w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej - ICC w Paryżu.

Często rekomendowany, zarówno w kraju jak i zagranicą, m.in. przez dziennik "Rzeczpospolita" w Rankingu Kancelarii (2021) w dziedzinie "Prawa spółek i prawa handlowego" (podobnie jak w 2020 r.) a wcześniej przez Global Law Experts, European Legal Experts oraz Legal 500. W 2014 r. został laureatem I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa.

Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w pełnieniu funkcji członka lub przewodniczącego rad nadzorczych spółek krajowych i zagranicznych. W szczególności w latach 2014-2019 pełnił funkcję członka a następnie wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PKN ORLEN. W latach wcześniejszych m.in. przewodniczył radzie nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu, zasiadał w radach nadzorczych spółek z grupy PGE, radzie nadzorczej PKP a także wielu spółek z większościowym udziałem prywatnym. Obecnie zasiada, jako członek niezależny, m.in. w radach nadzorczych spółek publicznych Sanok Rubber Company (wskazany przez zagraniczny fundusz) oraz Creotech Instruments (jako przewodniczący).

Pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Koordynatora Merytorycznego Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. W ramach prac jest współautorem tzw. covidowej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. w zakresie zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz e-zgromadzeń właścicielskich, jak również projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2022 r. dot. m.in. prawa grup spółek ("holdingowego") oraz poprawy efektywności rad nadzorczych.

Jest współautorem podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego. W jego dorobku widnieje ponad 600 publikacji, w większości poświęconych prawu spółek.

Działa społecznie, w tym na płaszczyźnie kultury i sztuki. Utworzył i pracuje z Fundacją "Nova Ars Poloniae" wspierającą polskich artystów. Pełnił funkcję Koordynatora Generalnego Akcji "Jesteśmy Razem. Pomagamy", która w trakcie pierwszego etapu pandemii koronawirusa koordynowała działania ponad siedemdziesięciu firm prywatnych w niesieniu pomocy, której wartość materialna przekroczyła 50 mln zł.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Radosław Kwaśnicki nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Radosław Kwaśnicki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].