Raport bieżący nr 10/2022

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2021 rok
Data: 01.03.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   10/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 1 marca 2022 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za 2021 rok, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za 2021 rok:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 21 211 mln zł,

- EBITDA: 3 637 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 2 155 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 1 786 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 1 679 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 1 872 mln zł.

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: 0,75

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 798 mln zł,

- Wytwarzanie: 1 602 mln zł,

- Dystrybucja: 1 393 mln zł,

- Obrót: -125 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 9,9 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 26,4 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 20,3 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 24,5 TWh.

Wynik EBITDA osiągnięty przez GK ENEA w 2021 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do 2020 roku):

W Obszarze Wydobycie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla, częściowo skompensowanej wzrostem kosztów działalności operacyjnej.

W Obszarze Wytwarzanie odnotowano wzrost wyniku EBITDA w Segmencie OZE (wyższy wynik na Obszarze Wiatr, Woda oraz Zielonym Bloku) i w Segmencie Ciepło (głównie na skutek wyższej marży jednostkowej). Znaczący spadek EBITDA odnotowano w Segmencie Elektrowni Systemowych, na co wpływ miał spadek marży na wytwarzaniu oraz marży na obrocie i Rynku Bilansującym, co zostało częściowo zrekompensowane przychodami z Rynku Mocy.

W Obszarze Dystrybucja wzrost wyniku EBITDA jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednocześnie wyższych kosztach operacyjnych i niższym wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

W Obszarze Obrót spadek EBITDA wynika głównie ze zmiany poziomu rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, który to spadek został w części skompensowany poprzez wyższy poziom realizowanej marży na rynku detalicznym.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za IV kwartał 2021 rok:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 5 920 mln zł,

- EBITDA: 864 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 534 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 454 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 409 mln zł

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 831 mln zł

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: 0,75

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 268 mln zł,

- Wytwarzanie: 561 mln zł,

- Dystrybucja: 362 mln zł,

- Obrót: -301 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 2,4 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 6,9 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,2 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 6,3 TWh.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za 2021 rok:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 7 407 mln zł,

- EBITDA: -290 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 403 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 460 mln zł.

Wstępne wyniki uwzględniają wpływ zwiększenia rezerwy z tytułu umów rodzących obciążenia w segmencie obrotu oraz częściowe rozwiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania inwestycyjne wobec spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o., o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2022 z dnia 3 lutego 2022 roku. Łącznie oba powyższe zdarzenia wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok 2021 oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ENEA za rok 2021 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 188 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 126,4 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 90,4 mln zł.

Wstępne wyniki uwzględniają odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych w obszarze Białystok w spółce ENEA Ciepło na kwotę 26,1 mln zł. Odpis z tytułu utraty wartości obniżył zysk netto okresu sprawozdawczego GK ENEA o 21,2 mln zł.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raportach okresowych ENEA S.A. i GK ENEA za rok 2021, których publikację zaplanowano na 23 marca 2022 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik dług netto / EBITDA to (kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe długo- i krótkoterminowe + zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długo- i krótkoterminowe + zobowiązania finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty - aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - dłużne aktywa finansowe wycenione w zamortyzowanym koszcie długo- i krótkoterminowe) / EBITDA LTM. Termin EBITDA LTM definiowany jest jako EBITDA z ostatnich 12 miesięcy.

Powyższe definicje oraz metodologia ich obliczania jest taka sama, jak definicje oraz metodologie obliczania tych wskaźników w raportach okresowych Emitenta. Powyższe definicje są również ujęte w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).