Raport bieżący nr 9/2022

Tytuł raportu: Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za rok 2021 jednorazowych operacji o charakterze księgowym
Data: 03.02.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   9/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku z przygotowaniem sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok 2021, w dniu 3 lutego 2022 roku zidentyfikowana została konieczność zwiększenia rezerwy z tytułu umów rodzących obciążenia w segmencie obrotu, której stan na 30 września 2021 roku, zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym ENEA S.A. zamieszczonym w raporcie okresowym za 3 kwartał 2021 roku wynosił 61,9 mln zł, do kwoty 250,1 mln zł. Pierwotnie rezerwa utworzona została w kwocie 50,8 mln zł, o czym Emitent informował w raporcie okresowym za 2020 rok.

Zwiększenie rezerwy do kwoty 250,1 mln zł ma na celu odzwierciedlenie wpływu spodziewanych, przyszłych strat ponoszonych przez Emitenta w związku z realizacją umów kompleksowych zawartych z prosumentami, którzy zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii w ramach systemu wsparcia nabyli prawo do 15 letniego rozliczania z zastosowaniem opustów (tzw. net-metering), pod warunkiem przyłączenia mikroinstalacji do sieci do 31 marca 2022 roku. Wysokość rezerwy będzie aktualizowana w okresach kwartalnych.

Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok 2021 oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za rok 2021 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 188 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 188 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 152 mln zł.

Emitent informuje również o dokonaniu częściowego rozwiązania rezerwy na przyszłe zobowiązania inwestycyjne wobec spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. (utworzonej pierwotnie w kwocie 222,2 mln zł) z kwoty 108,1 mln zł (wykazanej w raporcie okresowym za 3 kwartał 2021 roku), o kwotę 61,6 mln zł, do kwoty 46,5 mln zł.

Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok 2021 oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ENEA za rok 2021 poprzez zwiększenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 61,6 mln zł.

Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy, powiększając zysk netto okresu sprawozdawczego, bez wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy.

Łącznie oba powyższe zdarzenia dotyczące rezerwy z tytułu umów rodzących obciążenia oraz rezerwy na przyszłe zobowiązania inwestycyjne wobec spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. za rok 2021 oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ENEA za rok 2021 poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 188 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 126,4 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 90,4 mln zł.

Spółka informuje, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczna ich wielkość zostanie zaprezentowana w raportach okresowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2021.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym w szczególności dla branży, w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta. Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama, jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).