Raport bieżący nr 8/2022

Tytuł raportu: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 marca 2022 roku
Data: 02.02.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   8/2022

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 marca 2022 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2022 oraz 3/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie zwołania na dzień 10 marca 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ") ENEA S.A. ("Spółka") oraz projektów uchwał na to zgromadzenie, Zarząd Spółki informuje, iż w związku z otrzymanym od Akcjonariusza wnioskiem zgłoszonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o rozszerzenie porządku obrad NWZ i umieszczenie w nim punktu o treści: "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej", Spółka przekazuje poniżej zmieniony proponowany porządek obrad NWZ uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza.

Wprowadzone zmiany do porządku obrad NWZ polegają na dodaniu po punkcie 5 kolejnego punktu 6, a dotychczasowy punkt 6 został oznaczony jako punkt 7.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D lub/i praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D lub/i praw do akcji serii D.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu projekty uchwał do nowego wprowadzonego punktu porządku obrad NWZ.