Raport bieżący nr 4/2022

Tytuł raportu: Złożenie wniosku o objęcie akcji Spółki przez Skarb Państwa ze środków Funduszu Reprywatyzacji
Data: 21.01.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   4/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2022, nr 2/2022 i nr 3/2022, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że Emitent złożył w dniu dzisiejszym wniosek do Prezesa Rady Ministrów o objęcie przez Skarb Państwa akcji serii D Spółki ("Akcje Serii D") za łączną kwotę nie wyższą niż 899.659.967,85 zł, w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków funduszu reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników ("Wniosek"). Spółka wnioskuje do Skarbu Państwa o objęcie nie mniej niż 45.470.725 (to jest liczby Akcji Serii D proporcjonalnej do obecnego udział Skarbu Państwa w łącznej liczbie akcji Spółki) i nie więcej niż 88.288.515 Akcji Serii D (to jest maksymalnej emitowanej liczbie Akcji Serii D). Ostateczna liczba Akcji Serii D, które w przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku obejmie Skarb Państwa będzie uzależniona od popytu na Akcje Serii D zgłoszonego przez innych uprawnionych inwestorów w procesie budowania księgi popytu na zasadach określonych w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D.

Wniosek został złożony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w latach 2021-2022.

Nowo emitowane Akcje Serii D będą stanowiły mniej niż 20% akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Celem emisji Akcji Serii D jest pozyskanie środków na finansowanie projektów inwestycyjnych w Obszarze Dystrybucji Grupy Kapitałowej ENEA (m.in. rozbudowa i modernizacja sieci wysokiego i średniego napięcia, instalacja liczników zdalnego odczytu oraz przyłączanie do sieci nowych odbiorców), realizowanych przez ENEA Operator sp. z o.o., z wyłączeniem możliwości finansowania aktywów węglowych. Realizacja wskazanych projektów wpisuje się w założenia Strategii Grupy Kapitałowej ENEA oraz ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ciągłych i niezawodnych dostaw energii elektrycznej na obszarze działania ENEA Operator sp. z o.o.

W razie podjęcia decyzji o objęciu akcji Spółki zgodnie z Wnioskiem, Prezes Rady Ministrów, reprezentujący Skarb Państwa, zawrze ze Spółką umowę inwestycyjną regulującą m.in. zasady dysponowania przez Spółkę środkami pozyskanymi od Skarbu Państwa.