Raport bieżący nr 41/2021

Tytuł raportu: Informacja w sprawie ogłoszonych przez PSE wstępnych wyników aukcji rynku mocy na 2026 rok
Data: 20.12.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   41/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że 20 grudnia 2021 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podały do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2026 rok, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 400,39 PLN/kW/rok.

Mając powyższe na uwadze, Spółka szacuje, iż przychody Grupy Kapitałowej ENEA z rynku mocy mogą wynosić średniorocznie dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok) i zakontraktowanych 1 028 MW - ok. 412 mln PLN. Natomiast wszystkie szacowane przychody Grupy Kapitałowej ENEA na 2026 rok z rynku mocy, uwzgledniające wcześniej zakontraktowane obowiązki mocowe wyniosą ok. 632 mln PLN.

Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w przypadku gdy ostateczne wyniki aukcji mocy będą istotnie różniły się od zaprezentowanych wstępnych wyników, Spółka przekaże stosowną aktualizację w trybie raportu bieżącego.