Raport bieżący nr 37/2021

Tytuł raportu: Potwierdzenie oceny ratingowej ENEA S.A. przez Fitch Ratings
Data: 01.12.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   37/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż w wydanym dnia 1 grudnia 2021 roku komunikacie agencja ratingowa Fitch Ratings ("Agencja") potwierdziła długoterminowe ratingi Spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla zintegrowany profil biznesowy Spółki, obejmujący dużą flotę wytwórczą oraz dystrybucję energii elektrycznej, z umiarkowaną dźwignią finansową. Ratingi wspiera wysoki udział w wyniku EBITDA działalności regulowanej w postaci dystrybucji energii elektrycznej oraz quasi-regulowanej w postaci wpływów z rynku mocy. Planowane zbycie elektrowni węglowych na rzecz Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, po jego sfinalizowaniu, będzie miało prawdopodobnie pozytywny wpływ na profil kredytowy Spółki. Główne ryzyko to potencjalnie niewystarczające odzwierciedlenie rosnących hurtowych cen energii elektrycznej w taryfach detalicznych od 2022 roku.

Pełna treść komunikatu w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej Agencji:

https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-affirms-enea-at-bbb-stable-outlook-01-12-2021

Zgodnie z objaśnieniami opublikowanymi na stronie internetowej Agencji (https://www.fitchratings.com/products/rating-definitions), rating na poziomie "BBB" oznacza, że oczekiwania co do ryzyka niewypłacalności są niskie, a zdolność do spłaty zobowiązań finansowych jest uważana za odpowiednią, jednakże niekorzystne warunki biznesowe lub gospodarcze mogą prawdopodobnie tę zdolność osłabić.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik EBITDA jest standardowym wskaźnikiem miary efektywności działalności gospodarczej w tym w szczególności dla branży, w której działa Grupa Kapitałowa Emitenta. Powyższa definicja oraz metodologia jego obliczania jest taka sama, jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).