Raport bieżący nr 36/2021

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. Członka Zarządu ENEA S.A.
Data: 01.12.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   36/2021

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku, Zarząd ENEA S.A. przekazuje uzupełnienie informacji nt. Pana Lecha Adama Żaka, powołanego na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Strategii i Rozwoju.

Pan Lech Żak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o specjalności Sieci Systemy Energetyczne. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Szkole Biznesu.

Uczestniczył w warsztatach badawczych w Dolinie Krzemowej USA na uniwersytecie STANFORDA oraz Zarządzania projektami, Washington University, USA.

Przeszedł wszystkie szczeble doświadczenia zawodowego od zadań inżynierskich po menedżerskie obejmując cały biznesowy obszar energetyki - od dystrybucji po wytwarzanie. Był m.in. pierwszym prezesem ENEI Operator a ostatnio prezesem zarządu ENEA Elektrowni Połaniec.

Uzyskał dyplom Ministra Przemysłu potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w wielu radach nadzorczych spółek z branży energetycznej. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Centrum Akredytacji.

Posiada wszelkie uprawnienia zawodowe niezbędne w branży, jest autorem innowacyjnych rozwiązań z zakresu organizacji i finansowania projektów oraz wzorów użytkowych z dziedziny energetyki.

Umiejętności zawodowe przekłada także na społeczną pracę w fundacjach i stowarzyszeniach branżowych, m.in. w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich jako Prezes Oddziału Pilskiego i przewodniczący komisji ds. legislacji przy ZG SEP oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Towarzystwa Gospodarczego Elektrowni.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Lech Żak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Lech Żak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].