Raport bieżący nr 35/2021

Tytuł raportu: Powołanie Członka Zarządu ENEA S.A.
Data: 29.11.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   35/2021

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż 29 listopada 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania z dniem dzisiejszym Pana Lecha Adama Żaka na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Strategii i Rozwoju na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Pozostałe informacje nt. powołanego Członka Zarządu Spółki zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].