ene 2913

Wzrost EBITDA i przychodów ze sprzedaży – Grupa Enea podsumowuje trzy kwartały 2021 r.

Po trzech kwartałach 2021 r. Grupa Enea, działając w wymagającym otoczeniu rynkowym, wypracowała dobre wyniki finansowe i operacyjne. W tym czasie EBITDA Grupy wzrosła o 5,2%, a przychody ze sprzedaży o 13,6%. Znacznemu obniżeniu uległ wskaźnik dług netto/EBITDA – do poziomu 0,31 (poprawa o 77%). Grupa konsekwentnie uczestniczy w rozwoju OZE i włącza się w transformację polskiego sektora energetycznego. 

  • W trzech kwartałach 2021 r. Grupa Enea wypracowała prawie 2,8 mld zł EBITDA oraz blisko 15,3 mld zł przychodów ze sprzedaży.
  • O 16,4% r/r wzrósł wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym, który wyniósł 18,2 TWh.
  • Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 1,3 mld zł.
  • Enea podpisała porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące współpracy przy wydzieleniu aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.
  • Grupa stawia na współpracę w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Wspólnie z PGE, będzie ubiegać się o pozwolenia lokalizacyjne, a w kolejnych krokach rozwijać trzy projekty farm offshore w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim.

 W ciągu trzech kwartałów 2021 r. Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie prawie 2,8 mld zł (wzrost r/r o 138 mln zł). O 13,6% wzrosły r/r przychody ze sprzedaży, które wyniosły 15,3 mld zł. Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 1,3 mld zł. W analizowanym okresie Grupa przeznaczyła na inwestycje ponad 1,1 mld zł.

EBITDA obszaru wytwarzania wyniosła 1,04 mld zł wobec 1,2 mld zł po trzech kwartałach 2020 r. Na wynik ten wpływ miał spadek marży na wytwarzaniu oraz marży na obrocie i Rynku Bilansującym, co zostało częściowo zrekompensowane przychodami z Rynku Mocy. O 15,9% wzrósł wolumen produkcji energii elektrycznej, który wyniósł 19,5 TWh. W Segmencie OZE odnotowano wzrost wyniku EBITDA r/r o 91 mln zł, natomiast w Segmencie Ciepło wzrost r/r o 38 mln zł. Grupa wytworzyła blisko 1,8 TWh energii ze źródeł odnawialnych. Sprzedaż ciepła wyniosła 4 871 TJ i była większa r/r o 22%.  

Wypracowana w obszarze dystrybucji EBITDA ukształtowała się na poziomie 1,03 mld zł i wzrosła r/r o 37 mln zł. Wzrost wyniku jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej, na którą wpływ miały głównie wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych. W trzech kwartałach 2021 r. Enea Operator dostarczyła 15,1 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym (wzrost r/r o 5,8%).

Przez dziewięć miesięcy 2021 r. do sieci dystrybucyjnej Enei Operator zostało przyłączonych ponad 31 tys. odnawialnych źródeł energii (łącznie z mikroinstalacjami) o łącznej mocy 584 MW. Dla porównania, w całym 2020 r. zostało przyłączonych 43,2  tys. odnawialnych źródeł energii (łącznie z mikroinstalacjami), o łącznej mocy 546 MW. Enea Operator zakończyła kompleksową przebudowę linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Rogoźno–Wągrowiec o długości 22 km. Modernizacja zwiększyła parametry działania linii, poprawiła jakość i bezpieczeństwo dostarczanej energii elektrycznej, a także zwiększyła możliwości przyłączenia do sieci nowych odbiorców i wytwórców energii ze źródeł OZE. Spółka dystrybucyjna uruchomiła również Portal Wytwórcy. Nowe narzędzie informatyczne umożliwia sprawne przekazywanie danych, zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami, udostępnia wytwórcom również wszystkie niezbędne informacje pomiarowe dotyczące ich źródeł wytwórczych, w celu weryfikacji.

EBITDA obszaru obrotu wyniosła 176 mln zł i wzrosła r/r o 117 mln zł. Ten wynik to efekt  wyższego poziomu zrealizowanej marży na rynku detalicznym przy zachowaniu cen sprzedaży energii elektrycznej na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie 2020 r. i jednoczesnym wzroście wolumenu sprzedaży oraz uzyskanych niższych średnich cenach zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym. Wzrost EBITDA został pomniejszony ze względu na: zmianę rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, aktualizację wyceny kontraktów CO2 oraz wzrost kosztów obowiązków ekologicznych.

W ciągu trzech kwartałów 2021 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 18,2 TWh i wzrósł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 16,4%. W segmencie odbiorców biznesowych wolumen sprzedaży energii elektrycznej był wyższy o 20%, co było spowodowane wyższym poziomem zakontraktowania na 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego. W segmencie gospodarstw domowych wzrost ten wyniósł 3%. Zwiększeniu uległ również wolumen sprzedaży paliwa gazowego – o 24% r/r.

Łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wzrosły, w stosunku do analogicznego okresu 2020 r., o 693 mln zł, czyli 15%. Zwiększeniu uległy przychody w segmencie odbiorców biznesowych i gospodarstw domowych (odpowiednio o 17% i 10% r/r).

W obszarze wydobycia, EBITDA Lubelskiego Węgla Bogdanka wyniosła 538,3 mln zł. W ciągu trzech kwartałów 2021 r. skonsolidowane przychody Lubelskiego Węgla Bogdanka wyniosły 1 668,5 mln zł, zysk operacyjny 212,8 mln zł, a zysk netto 164,8 mln zł.

W omawianym okresie Bogdanka umocniła swoją pozycję rynkową, osiągając wysoki, 29,2% udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 23%.

KOMENTARZE DO WYNIKÓW GRUPY ENEA ZA TRZY KWARTAŁY 2021 R.:

Paweł Szczeszek, prezes Enei:

– Konsekwentnie, krok po kroku, nadajemy Grupie Enea kierunek rozwoju ku zeroemisyjności. Razem z pozostałymi głównymi spółkami energetycznymi podpisaliśmy porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące współpracy przy wydzieleniu aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Przekażemy do NABE nasze jednostki węglowe. Dzięki przygotowywanym obecnie inwestycjom czas pracy obu elektrowni zostanie przedłużony, zmieni się struktura wykorzystywanego paliwa, np. na rzecz jeszcze większego spalania biomasy. Dzięki NABE, poprawimy nasze możliwości pozyskania finansowania na inwestycje, które pozwolą nam zrealizować nasz główny, długofalowy cel, jakim jest zeroemisyjność całego koncernu. Zbliżają nas do tego również podpisane właśnie z PGE umowy zakupu udziałów w spółkach celowych, dzięki którym zacieśniamy współpracę, by wspólnie rozwijać trzy projekty morskich farm wiatrowych na Bałtyku – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych:

– W trzech kwartałach 2021 r. Grupa Enea osiągnęła dobre wyniki finansowe, co potwierdzają wyższe r/r o 13,6% przychody ze sprzedaży oraz wzrost poziomu EBITDA o 5,2% r/r. Wypracowany zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 1,3 mld zł. W tym okresie Grupa Enea zgromadziła ponad 6 mld zł środków pieniężnych, co zabezpiecza rozliczenia drożejących kontraktów CO2, ale także niezakłócone funkcjonowanie Grupy w coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym. Zaostrzająca się polityka klimatyczna Unii Europejskiej wskazuje na słuszność obranego kierunku wydzielenia naszych węglowych aktywów wytwórczych poza Grupę Enea. Dzięki temu zwiększymy możliwości pozyskiwania finansowania dla transformacji Grupy i rozwoju projektów opartych na odnawialnych źródłach energii – powiedział Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych.  

Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka:

 – W trzecim kwartale obserwowaliśmy utrzymujący się trend cechujący się wzmożonym popytem na węgiel ze strony energetyki zawodowej i ciepłownictwa. Osiągnięcie takich wyników, które zbliżone są do wartości z roku 2019, możliwe było dzięki wytężonej pracy naszej załogi i konsekwentnej realizacji założeń produkcyjnych. Chcemy wykorzystać w pełni okres koniunktury, jak również zapewnić stabilne dostawy węgla do naszych odbiorców. Osiągnięcie założonego celu produkcyjnego 9,6 mln ton na koniec roku nie jest w żaden sposób zagrożone - powiedział Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.