Raport bieżący nr 33/2021

Tytuł raportu: Powołanie Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 18.11.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   33/2021

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż 18 listopada 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy której z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. X kadencji powołany został Pan Tomasz Lis.

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Tomasza Lisa.

Profesor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach, Dr nauk ekonomicznych, oraz we władzach Uczelni Pełnomocnik Rektora ds. Korelacji Nauki z Praktyką Gospodarczą, specjalista, naukowiec i praktyk w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, twórca Rady Biznesu Uczelni.

Wykładowca akademicki na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z następujących przedmiotów jak między innymi: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość skonsolidowana, controlling, prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada duże doświadczenie w kształceniu kadry naukowej i specjalistów menagerów, wypromował kilka tysięcy absolwentów Uczelni wyższych oraz zrealizował kilka tysięcy szkoleń dla jednostek publicznych i prywatnych. Uczestniczył w projektach naukowo - badawczych i wdrożeniowych dla kilkunastu podmiotów z GPW.

Aktywności w innych ośrodkach akademickich to staże krajowe i zagraniczne z odczytami oraz wykłady lub szkolenia na Brno University of Technology, studia MBA Politechniki Śląskiej, SGGW w Warszawie, WSM w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także uczestnictwo w kilkuset konferencjach i kongresach.

Pan Tomasz Lis jest wieloletnim członkiem organów spółek lub sztabów doradczych w obszarach energetycznym, wodnokanalizacyjnym, komunalnym. Zasiadał w Radach Nadzorczych oraz zespołach doradczych spółek prywatnych i publicznych, ostatnio w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., gdzie był Członkiem Zespołu Monitorującego Transport, Członkiem Zespołu Audytu oraz Członkiem Zespołu Strategii. Przeprowadzał i realizuje w ramach działalności gospodarczej zlecenia dotyczące produktów księgowych, doradczych, organizacyjnych dla kilkuset podmiotów gospodarczych, w tym dla m.in. PGE, ENERGA, ORANGE, BEŁCHATÓW, Elektrownia Połaniec, Białystok PGE Dystrybucja, Tauron, Elektrociepłownia Kraków, PKP, sądów w Polsce, PIP, URE, MF, KPRM, KAS. Współpracował w projektach z największymi spółkami consultingowymi, w tym także projekty dla międzynarodowych grup kapitałowych. Stały doradca spółek sieciowych, gdzie wdrażał systemy raportowania i polityki rachunkowości. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za Długoletnią Służbę.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Lis nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Tomasz Lis nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].